Uchwała Nr 234/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puszczykowo 2021-2026.

 
Uchwała Nr 234/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 23 lutego 2021 r.
 
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puszczykowo 2021-2026.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przyjmuje się Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puszczykowo 2021-2026, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych o charakterze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
Przyjęcie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puszczykowo na lata 2021-2026 jest wykonaniem obowiązku nałożonego na gminę w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.