Uchwała Nr 235/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Poznańskiej.

 
Uchwała Nr 235/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 23 lutego 2021 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Poznańskiej.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020 r., poz. 713 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2024 r. część nieruchomości położonej w Puszczykowie, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00106660/8, oznaczonej jako działka nr 545, obręb Puszczykowo, ark. mapy 5, o powierzchni przeznaczonej do oddania w dzierżawę 20 m², oznaczonej na załączniku graficznym do niniejszej uchwały, z przeznaczeniem na podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Dotychczasowy dzierżawca zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie okresu dzierżawy części nieruchomości położonej przy ul. Poznańskiej w Puszczykowie, zajętej pod podjazd dla osób niepełnosprawnych do budynku przy ul. Poznańskiej 66, na okres kolejnych 3 lat.
Przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym określa, że uchwała rady gminy jest wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Wobec powyższego podjęcie uchwały następującej treści jest uzasadnione.