Uchwała Nr 236/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie części nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa.

 
Uchwała Nr 236/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 23 lutego 2021 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie części nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 9 lit. a i art. 44 punkt 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), w związku z art. 902¹ § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie przez Miasto Puszczykowo, do gminnego zasobu nieruchomości - części nieruchomości gruntowej położonej w Puszczykowie, wskazanej
na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część uchwały, oznaczonej jako działka nr 451/3 o powierzchni 0,0040 ha, obręb Puszczykowo Stare, ark. mapy 11, zapisanej w zamkniętej księdze wieczystej Puszczykowo Stare T. I k. 16.
 
§ 2. Przejęcie nieruchomości, o której mowa w § 1, nastąpi na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przeewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Współwłaściciele nieruchomości oznaczonej jako działka nr 451/3 o powierzchni 0,0040 ha, obręb Puszczykowo Stare, ark. mapy 11 zwrócili się do Burmistrza Miasta Puszczykowa z wnioskiem w sprawie regulacji stanu prawnego części nieruchomości zajętej pod drogę publiczną - fragment ul. Gołębiej, poprzez jej nieodpłatne przekazanie na rzecz Miasta Puszczykowa.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 - część A., zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Puszczykowa Nr 334/18/VII z dnia 28.08.2018 r., działka nr 451/3 przeznaczona jest pod Tereny dróg publicznych klasy lokalnej, oznaczone symbolem 3KD-L.
Stosownie do art. 902¹ § 1 Kodeksu cywilnego - przez umowę przekazania nieruchomości, jej właściciel zobowiązuje się nieodpłatnie przenieść na gminę lub Skarb Państwa własność nieruchomości. Zgoda na nieodpłatne nabycie nieruchomości wymaga stosownej uchwały rady.
Przepis art. 18 ust. 2 punkt 9 litera a ustawy o samorządzie gminnym stanowi: do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym między innymi rada gminy postanawia o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości na własność gminy.
Mając na względzie obowiązujący stan prawny, istniejący stan faktyczny oraz uzasadniony interes gminy – dotyczący przejmowania gruntów pod drogami publicznymi, Burmistrz Miasta Puszczykowa przedkłada niniejszy projekt uchwały o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przejęcie części nieruchomości gruntowej opisanej w § 1.