Uchwała Nr 237/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie: ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność...

 
Uchwała Nr 237/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 23 lutego 2021 r.
 
w sprawie: ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), w związku z art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie na czas nieokreślony ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, wskazanej na załączniku graficznym do niniejszej uchwały, położonej w Puszczykowie, będącej własnością Miasta Puszczykowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1201, obręb Niwka, ark. mapy 5, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00256477/4, na rzecz AQUANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.
 
§ 2. Zakres korzystania przez AQUANET Spółka Akcyjna z części nieruchomości obciążonej, zostanie szczegółowo określony w protokole uzgodnień dotyczącym ustanowienia służebności przesyłu, zawartym pomiędzy właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą przesyłowym,
a następnie w oświadczeniu właściciela nieruchomości wyrażonym w formie aktu notarialnego.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
AQUANET Spółka Akcyjna zwróciła się z wnioskiem w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, przy ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie, dotychczas dzierżawionej przez Spółkę, zajętej pod szafę Stacji Ochrony Katodowej wodociągu (nr 6) wraz z kablem zasilającym, kablami instalacji ochrony katodowej oraz kablami pomiarowymi. 
Ustanowienie służebności przesyłu jest czynnością cywilno-prawną, regulowaną przez Kodeks cywilny. Treścią tego prawa jest korzystanie przez przedsiębiorcę przesyłowego z cudzej nieruchomości w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń przesyłowych, co oznacza między innymi możliwość wejścia na cudzy grunt obciążony służebnością w celu posadowienia tam urządzeń przesyłowych, usunięcia ich awarii, przeprowadzenia konserwacji, czy też modernizacji. Przepisy Kodeksu cywilnego przewidują możliwość ustanowienia służebności przesyłu w drodze oświadczenia właściciela wyrażonego w formie aktu notarialnego, poprzedzonego podpisaniem protokołu uzgodnień pomiędzy właścicielem a przedsiębiorcą przesyłowym. Sprawa dotycząca obciążania nieruchomości stanowiącej własność gminy - na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, przekracza zakres zwykłego zarządu, w związku z czym niezbędne jest podjęcie uchwały przez radę gminy.
Wobec powyższego podjęcie uchwały następującej treści jest uzasadnione.