Uchwała Nr 238/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali w budynku położonym przy ulicy Poznańskiej 36 w Puszczykowie na...

 
Uchwała Nr 238/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 23 lutego 2021 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali w budynku położonym przy ulicy Poznańskiej 36 w Puszczykowie na okres do 3 lat.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy lokali w budynku położonym przy ulicy Poznańskiej 36 w Puszczykowie, na działce nr 363 o powierzchni 0,0870 ha, obręb geodezyjny Puszczykowo, zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych o numerze PO2P/00083055/6, stanowiącej własność miasta Puszczykowa.
 
§ 2. Wykaz i rozmieszczenie dzierżawionych lokali przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z treścią art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. W tym przypadku uchwała rady gminy jest wymagana, ponieważ NZOZ „PozMed” Spółka z o. o. wydzierżawiała już pomieszczenia w przedmiotowym budynku na podstawie umowy zawartej na czas oznaczony: dwukrotnie na okres do 3 lat i na okres do 1 roku.
Wobec powyższego podjęcie uchwały następującej treści jest uzasadnione.