Uchwała Nr 239/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w...

 
Uchwała Nr 239/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 23 lutego 2021 r.
 
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w rejonie ulic: Libelta, Dworcowej i Wspólnej, obręb Puszczykowo, arkusze: 13, 15, 16, 17 oraz obręb Niwka, arkusze: 1, 2, 3.
 
Na podstawie art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w rejonie ulic: Libelta, Dworcowej i Wspólnej, obręb Puszczykowo, arkusze: 13 15, 16, 17 oraz obręb Niwka, arkusze: 1, 2, 3, których granice oznaczone zostały w załączniku graficznym do uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Na wniosek Rady Miasta oraz Burmistrza Miasta przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla ww. terenu opracowania.
Dla większości obszaru proponowanego do objęcia planem nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Puszczykowa Nr 279/18/VII z 30.01.2018 r. – obszar ten oznaczony jest w poszczególnych fragmentach jako:
  • w części zurbanizowanej - znaczna większość terenu – ok. 90% - oznaczona jest symbolem M1 oznaczającym tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
  • fragment terenu leżący przy ulicach Libelta/Kasprowicza oznaczony jest jako Ua – teren zabudowy usługowej – usługi publiczne,
  • fragmenty przy ulicy Mazurskiej – to tereny zieleni oznaczone symbolem Z oraz US3 – tereny sportu i rekreacji, turystyki i wypoczynku, placów gier i zabaw, z wyłączeniem zabudowy kubaturowej,
  • w niewielkiej części położonej przy ulicy Gwarnej – zapisy studium przewidują tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej – symbol MU.
W oparciu o przytoczony powyżej kierunek zagospodarowania tej części miasta zasadne jest przystąpienie do sporządzenia planu w celu uporządkowania charakteru i przeznaczenia terenów w wyznaczonym zasięgu.
Zadaniem planu będzie zdefiniowanie przeznaczenia i sposobu zagospodarowania poszczególnych terenów oraz wyznaczenie zasad obsługi komunikacyjnej z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów – z powiązaniu z terenami sąsiednimi.
Projektowany zakres prac planistycznych jest zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa obowiązującym na dzień przystąpienia do sporządzenia planu.
Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 293) wykonana została analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium.