Uchwała Nr 240/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie: rozpatrzenia petycji z dnia 15 grudnia 2020 r., wniesionej przez Piotra Sterkowskiego, dotyczącej szczepień

 
Uchwała Nr 240/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 23 lutego 2021 r.
 
w sprawie: rozpatrzenia petycji z dnia 15 grudnia 2020 r., wniesionej przez Piotra Sterkowskiego, dotyczącej szczepień na chorobę COVID-19.
 
Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 870) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Rada Miasta Puszczykowa nie uwzględnia petycji z dnia 15 grudnia 2020 r., wniesionej przez Piotra Sterkowskiego w sprawie pilnego podjęcia uchwały o treści wskazanej w uzasadnieniu.
 
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa do poinformowania wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Do Rady Miasta Puszczykowa 15 grudnia 2020 r. wpłynęła petycja Piotra Sterkowskiego. Przedmiotem petycji było wezwanie Rady Miasta Puszczykowa do pilnego podjęcia uchwały o treści:
„Zgodnie z artykułem 32 Konstytucji RP wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. W związku z powyższym za niedopuszczalne uważamy jakiekolwiek działania władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców Miasta Puszczykowo z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych. Przez działania rozumiemy regulacje prawne, a także wywieranie medialnej czy społecznej presji na urzędników czy funkcjonariuszy, przedsiębiorców, lokalne społeczności czy wspólnoty wyznaniowe, zachęcające do jakiejkolwiek formy segregacji mieszkańców Miasta Puszczykowo.
Jednocześnie przed rozpoczęciem zapowiadanych przez Rząd RP masowych szczepień na chorobę COVID-19 wywoływaną przez wirus SARS-CoV-2, planowanych od 2021 r., których eksperymentalnymi biorcami mają być także mieszkańcy Miasta Puszczykowo, uznajemy za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań są oni gotowi przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Stanowisko to uzasadniamy artykułem 39 Konstytucji RP zabraniającej poddawania obywateli eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.”
 
Wnoszący ww. petycję wyraził zgodę na ujawnienie swoich danych osobowych na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
 
Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym rada gminy rozpatruje między innymi wnioski oraz petycje składane przez obywateli i w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji. Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r., poz. 870) organem właściwym do rozpatrzenia petycji jest organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, do którego petycja została złożona.
Przewodniczący Rady Miasta Puszczykowa skierował przedmiotowe petycje do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu jej rozpoznania i przygotowania projektu uchwały Rady Miasta Puszczykowa w sprawie rozpatrzenia petycji.
W toku rozpatrywania petycji stwierdzono, że na Radzie Miasta Puszczykowa, jako organie administracji publicznej spoczywa obowiązek działania na podstawie i w granicach prawa. Zatem Rada może podejmować uchwały tylko w granicach zadań gminy, czyli w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżonych ustawami na rzecz innych podmiotów o czym mówi art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Żaden z przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a w szczególności art. 7, nie obejmuje swym zakresem recenzowania - „uznawania za niedopuszczalne” działań innych organów administracji publicznej na szczeblu krajowym czy zagranicznym, ani podejmowania jakichkolwiek działań władczych względem organów administracji centralnej. Przede wszystkim jednak sprawa szczepień ma znaczenie ogólnokrajowe i daleko wykracza poza zakres spraw lokalnych. Podjęta w ten sposób uchwała wykraczałaby poza zakres zadań gminy, byłaby zatem niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa. Podkreślenia wymaga, że art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym upoważnia radę gminy do podejmowania działań niewładczych, czyli np. o charakterze intencyjnym, programowym. Upoważnienie to nie oznacza jednakże dowolności i nie dotyczy treści przedmiotowych petycji.
W związku z powyższym należy wskazać, że sprawa szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 nie mieści się w kompetencji Rady Miasta Puszczykowa w zakresie oddziaływania na decyzje podejmowane w tym przedmiocie przez Radę Ministrów.
 
W związku z powyższym Rada Miasta Puszczykowa nie uwzględnia petycji z dnia 15 grudnia 2020 r., wniesionej przez Piotra Sterkowskiego.
 
Niniejsza uchwała wraz z  uzasadnieniem sposobu rozpatrzenia petycji stanowią zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji w rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 870) i zostanie ona doręczona podmiotowi wnoszącemu petycję. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.