Uchwała Nr 242/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie: rozpatrzenia petycji z dnia 21 grudnia 2020 r., wniesionej przez Teresę Garland, dotyczącej szczepień na...

 
Uchwała Nr 242/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 23 lutego 2021 r.
 
w sprawie: rozpatrzenia petycji z dnia 21 grudnia 2020 r., wniesionej przez Teresę Garland, dotyczącej szczepień na chorobę COVID-19, zniesienia na terenie Miasta Puszczykowa wszelkich wprowadzonych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa oraz zakazania realizowania dalszych obostrzeń.
 
Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 870) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Rada Miasta Puszczykowa nie uwzględnia petycji z dnia 21 grudnia 2020 r., wniesionej przez Teresę Garland w sprawie pilnego podjęcia uchwały o treści wskazanej w uzasadnieniu.
 
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa do poinformowania wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
W dniu 21 grudnia 2020 r. do Rady Miasta Puszczykowa wpłynęła petycja Teresy Garland o następującej treści:
Uchwała w obronie prawdy, godności i wolności człowieka
Nawiązując do słów Preambuły z polskiej Konstytucji z 1997 r.: „pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane” nawiązując do wstępnych słów z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 10 XII 1948r.: „Zważywszy, że uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków rodziny ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju na świecie” oraz nawiązując do art. 1 w/w Deklaracji który stanowi że: „Wszystkie istoty ludzkie rodzą się wolne i równe w godności i prawach. Są one obdarzone rozumem i sumieniem i powinny postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa.”
Działając w stanie wyższej konieczności w celu zrealizowania dobra najwyższego Suwerenów:
Stajemy w obronie prawdy, godności i wolności człowieka na terenie naszej gminy i będziemy je bezwzględnie egzekwować. W związku z brakiem udokumentowanych, opartych na stanie faktycznym ekspertyzach ws Covida oraz z niedopuszczeniem przez rząd do otwartej publicznej lekarskiej debaty w celu ustalenia prawdziwych faktów i metod leczenia związanych z koronawirusem, co podważa uchwalone przez rząd prawo oraz respektowanie i egzekwowanie wdrożonych przez Rząd i Sejm aktów prawnych w tej materii, znosimy na terenie naszej gminy wszelkie wprowadzone obostrzenia związane z tzw. „pandemią” koronawirusa. Zakazujemy realizowania dalszych obostrzeń zakazujących ludziom pracować.
Informujemy, iż wszelka dyskryminacja sanitarna obywateli, w tym ze względu na: zaszczepionych i niezaszczepionych, na noszących maseczki i nie noszących maseczek, na płacących gotówką i płacących kartami płatniczymi czyli bezgotówkowo itp. jest na terenie naszej gminy zabroniona i będzie karalna.
Gwarantujemy wszystkim obywatelom bezwarunkowy dostęp do wszystkich ogólnych dóbr publicznych w tym do: służby zdrowia, szkolnictwa, kultury itp. oraz do bezwarunkowej obsługi i pracy w instytucjach i w firmach państwowych i prywatnych na terenie naszej gminy.
Działając w interesie i dla dobra Suwerenów, w celu wyegzekwowania przyrodzonych, podstawowych i niezbywalnych praw człowieka, od działających i funkcjonujących na terenie naszej gminy instytucji państwowych i prywatnych, w razie potrzeby będziemy posiłkować się również art. 4 Konstytucji (w tym działając BEZPOŚREDNIO) w przypadku np. konieczności wyegzekwowania praw człowieka od szpitali, szkół, zakładów pracy, banków, sklepów etc.
W przypadku nieprzestrzegania tej uchwały przez wyżej wymienione czy inne podmioty, rozważymy zawieszenie ich działalności poprzez przymusowe ich zamknięcie, przejęcie nad nimi zarządu lub nacjonalizację opornych podmiotów, gdyż przyrodzone, niezbywalne, naturalne prawa człowieka: do życia, do wolności i do własności, są prawami najwyższej rangi i nie mogą być przez nikogo, pod żadnym pozorem łamane. Wszelkie inne prawa stanowione przez Rząd, Sejm, Senat są prawami niższej rangi i nie mogą być egzekwowane gdy są sprzeczne z naturalnymi przyrodzonymi prawami człowieka zagwarantowanymi nam w Konstytucji i w Deklaracji ONZ.
Każdy obywatel naszej gminy okazując tę uchwałę ma prawo do obrony i ochrony swoich niezbywalnych praw człowieka przez Policję i inne służby państwowe.
Ponadto na podstawie prawa wynikającego z Deklaracji ONZ o Prawach Ludności Rdzennej do własności ich ziem i bogactw naturalnych (art.26 pkt 1-3) pkt.2 mówi: „Ludność rdzenna ma prawo posiadać, używać, rozwijać i sprawować kontrolę nad ziemiami, terytoriami i bogactwami naturalnymi, które posiada poprzez tradycyjne prawo własności lub inną tradycyjną formę zajmowania bądź używania ziemi, jak również nad tymi które nabyła w inny sposób.” oraz na podstawie Konstytucji art.1 „Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli” i art. 3 „Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym”, zapewniamy na terenie naszej gminy szczególną ochronę polskiej ziemi oraz mieniu ogólnonarodowemu takiemu jak: złoża mineralne, zasoby geologiczne, wody, lasy państwowe. Zobowiązujemy się również do nadzoru i kontroli wszelkiej infrastruktury znajdującej się na terenie naszej gminy, służącej zaspokojeniu podstawowych potrzeb człowieka, w tym między innymi nad: kopalniami, drogami, transportem kolejowym, wodnym i powietrznym, nad środkami łączności, bankami, urządzeniami komunalnymi i innymi podmiotami gospodarczymi, naukowymi czy instytucjami etc. które powinny podlegać szczególnej trosce i opiece państwa oraz wszystkich obywateli z punktu widzenia respektowania i egzekwowania naszych niezbywalnych przyrodzonych naturalnych praw, potrzeb i godności człowieka.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia, w związku z art. 4 Konstytucji i nie podlega zaskarżeniu.”
 
Wnosząca ww. petycję wyraziła zgodę na ujawnienie swoich danych osobowych na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
 
Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym rada gminy rozpatruje między innymi wnioski oraz petycje składane przez obywateli i w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji. Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 870) organem właściwym do rozpatrzenia petycji jest organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, do którego petycja została złożona.
Przewodniczący Rady Miasta Puszczykowa skierował przedmiotową petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu jej rozpoznania i przygotowania projektu uchwały Rady Miasta Puszczykowa w sprawie rozpatrzenia petycji.
W toku rozpatrywania petycji stwierdzono, że zawarte w przedmiotowej petycji żądanie podjęcia przez Radę Miasta Puszczykowa uchwały w sprawie zniesienia na terenie Miasta Puszczykowa wszelkich wprowadzonych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa oraz zakazania realizowania dalszych obostrzeń nie mieści się w kompetencjach Rady Miasta Puszczykowa. Petycja dotyczy panującej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej epidemii i działań centralnej władzy wykonawczej w tym zakresie.
Na Radzie Miasta Puszczykowa, jako organie administracji publicznej spoczywa obowiązek działania na podstawie i w granicach prawa. Zatem Rada może podejmować uchwały tylko w granicach zadań gminy, czyli w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżonych ustawami na rzecz innych podmiotów o czym mówi art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Żaden z przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a w szczególności art. 7, nie obejmuje swym zakresem recenzowania - „uznawania za niedopuszczalne” działań innych organów administracji publicznej na szczeblu krajowym czy zagranicznym, ani podejmowania jakichkolwiek działań władczych względem organów administracji centralnej. Przede wszystkim jednak sprawa szczepień ma znaczenie ogólnokrajowe i daleko wykracza poza zakres spraw lokalnych. Zwalczanie epidemii oraz jej skutków, w tym prowadzenie akcji szczepień ochronnych są kompetencją zastrzeżoną przez ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r., poz. 1845 ze zm.) dla Rady Ministrów w tym dla ministra właściwego do spraw zdrowia, który w rozporządzeniach określa zasady kwalifikowania, przeprowadzania szczepień ochronnych, zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych.
Podjęta w ten sposób uchwała wykraczałaby poza zakres zadań gminy, byłaby zatem niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa. Podkreślenia wymaga, że art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym upoważnia radę gminy do podejmowania działań niewładczych, czyli np. o charakterze intencyjnym, programowym. Upoważnienie to nie oznacza jednakże dowolności i nie dotyczy treści przedmiotowych petycji.
 
W związku z powyższym należy wskazać, że sprawa szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2, zniesienia na terenie Miasta Puszczykowa wszelkich wprowadzonych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa oraz zakazania realizowania dalszych obostrzeń nie mieści się w kompetencji Rady Miasta Puszczykowa w zakresie oddziaływania na decyzje podejmowane w tym przedmiocie przez Radę Ministrów.
 
W związku z powyższym Rada Miasta Puszczykowa nie uwzględnia petycji z dnia 21 grudnia 2020 r., wniesionej przez Teresę Garland.
 
Niniejsza uchwała wraz z uzasadnieniem sposobu rozpatrzenia petycji stanowią zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji w rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 870) i zostanie ona doręczona podmiotowi wnoszącemu petycję. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.