Uchwała Nr 244/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 199/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 września 2020 roku w sprawie wyrażenia...

Uchwała Nr 244/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 30 marca 2021 r.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
 
„§ 2. Wyraża się zgodę na przeniesienie własności lokalu mieszkalnego nr 1 oraz lokalu niemieszkalnego nr 3 (użytkowego) wraz ze związanymi z nimi udziałami w nieruchomości wspólnej, opisanymi w § 1, na rzecz dotychczasowego najemcy przedmiotowych lokali, traktowanych jako jedność gospodarczą, z jednoczesnym przyznaniem najemcy lokalu niemieszkalnego nr 3 (użytkowego) prawa pierwszeństwa nabycia, zgodnie z art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), w celu zwolnienia z długu wynikającego z zapłaty ceny przy umowie sprzedaży Rep. A nr 1695/2000, zawartej w dniu 28.04.2000 r. przed Notariuszem Lechem Zbigniewem Lipieckim, prowadzącym w dacie powyższej sprzedaży Kancelarię Notarialną w Jarocinie. Powyższej czynności dokonuje się bez spłat i dopłat ze strony dotychczasowego najemcy”.
 
§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr 199/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 1 oraz lokalu niemieszkalnego nr 3 przy ul. Poznańskiej 74A w Puszczykowie oraz zbycie tych lokali wraz z udziałem w gruncie na rzecz dotychczasowego najemcy - w celu zwolnienia z długu, nie ulegają zmianie.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
Przepis art. 34. ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), wskazuje, że pierwszeństwo nabycia, przysługiwać może jedynie w odniesieniu do lokalu mieszkalnego. Zgodnie z treścią art. 34 ust. 6 powołanej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami, Rada Miasta w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego, może przyznać w drodze uchwały, pierwszeństwo w nabywaniu lokali ich najemcom. Przepis ten umożliwia rozszerzenie pierwszeństwa w nabyciu lokali na innych najemców lub dzierżawców niż wymienieni w art. 34 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zmiana uchwały związana jest
z koniecznością przyznania najemcy lokalu niemieszkalnego nr 3 (użytkowego) - nazwanego w ten sposób w związku ze zmianą przepisów dotyczących ewidencjonowania gruntów i budynków - prawa pierwszeństwa nabycia, w oparciu o przepisy art. 34 ust 6 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Z uwagi na powyższe, zmiana uchwały jest uzasadniona.