Uchwała Nr 246/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 257/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określania...

Uchwała Nr 246/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 30 marca 2021 r.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 400a ust. 1 pkt 5 i 21 oraz art. 403 ust. 2, 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 403 ust. 2, 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska do zadań własnych gminy należy finansowanie inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej poprzez udzielanie dotacji celowej z budżetu gminy. Zasady udzielania dotacji na terenie Miasta Puszczykowa regulowane są Uchwałą Nr 257/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa oraz uchwałą zmieniającą nr 102/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 sierpnia 2019 roku.
Uwzględniając aktualne potrzeby mieszkańców Miasta Puszczykowa w zakresie likwidacji niskiej emisji, a także zainteresowanie dofinansowaniem wymiany pieców, poszerzono grono beneficjentów – o dotację będą mogły ubiegać się osoby posiadające nie tylko piec węglowy, ale również każdy inny opalany paliwem stałym, niespełniający wymagań określonych w uchwale NR XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Ponadto wprowadzono zmiany w zakresie kwoty przyznawanej dotacji, zwiększając ją do 6 000,00 zł i wydłużono termin realizacji przedsięwzięcia oraz wykorzystania dotacji do 22 grudnia danego roku. Doprecyzowano również zapisy regulaminu udzielania dotacjiw zakresie definicji ogrzewania proekologicznego i nieekologicznego. Zaktualizowano także wniosek stanowiący załącznik do Regulaminu.
W związku z powyższym przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.