Uchwała Nr 249/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 3/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania...

 
Uchwała Nr 249/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 30 marca 2021 r.
 
 
Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), § 42 ust. 1 i § 50 ust. 1 Uchwały Nr 68/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: Statutu Miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r., poz. 3607) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
1) zmienia się treść § 1, który otrzymuje brzmienie:
 
§ 1. Powołuje się Komisję Rewizyjną w składzie:
 
1)      Przewodniczący Komisji:                              Ryszard Teuschner
2)      Zastępca Przewodniczącego Komisji:           Władysław Hetman
3)      Członkowie Komisji:
- Mariusz Frąckowiak
- Piotr Guziałek”;
 
2) zmienia się treść § 2, który otrzymuje brzmienie:
 
§ 2. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Statut Miasta Puszczykowa, który został przyjęty Uchwałą Nr 68/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 marca 2019 r. sprawie: Statutu Miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r., poz. 3607)”.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
W związku z zamiarem utworzenia nowej stałej komisji Rady Miasta Puszczykowa, nastąpiła konieczność zmian w składach osobowych pozostałych komisji.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.