Uchwała Nr 251/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 6/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.

 

Uchwała Nr 251/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 30 marca 2021 r.
 
 
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) i § 42 ust. 1, 2, 3 i 5 Uchwały Nr 68/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: Statutu Miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r., poz. 3607) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
 
1) zmienia się treść § 1, który otrzymuje brzmienie:
 
„§ 1. Powołuje się Komisję Budżetu i Rozwoju Miasta w składzie:
1)      Przewodniczący Komisji:      - Jan Łagoda
2)      Członkowie:
                                   - Elżbieta Bijaczewska
                                   - Alfreda Brączkowska
                                   - Piotr Guziałek
                                   - Władysław Hetman
                                   - Barbara Kamińska
                                   - Maciej Krzyżański
                                   - Maria Michałowska
                                   - Piotr Płóciennik
                                   - Tomasz Potocki.”
                                              
2) zmienia się treść § 2 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:
 
„§ 2. 1. Obszar działalności Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta obejmuje sprawy z zakresu:
1)      budżetu miasta i jego zmian,
2)      określania stawek podatków i opłat lokalnych,
3)      wprowadzania zwolnień w podatkach lokalnych,
4)      określania wzorów formularzy podatkowych,
5)      udzielania pomocy finansowej,
6)      ustalania zasad i zakresu przyznawania dotacji,
7)      zaciągania kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych,
8)      absolutorium,
9)      ustalania wydatków niewygasających,
10)  ustalania procedury uchwalania budżetu,
11)  ustalania zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta,
12)  zaciągania zobowiązań,
13)  sprzedaży i najmu nieruchomości,
14)  planowania rozwoju miasta,
15)  ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami,
16)  gminnych dróg, ulic, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
17)  wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
18)  lokalnego transportu zbiorowego,
19)  utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
20)  promocji miasta,
21)  rozwoju przedsiębiorczości,
22)  współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań komisji,
23)  współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw w zakresie zadań komisji,
24)  współpracy z samorządami krajowymi i zagranicznymi,
25)  wniosków tematycznych zgłaszanych do budżetu.”
 
§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr 6/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta pozostają bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 Uzasadnienie
 
W związku z zamiarem utworzenia nowej stałej komisji Rady Miasta Puszczykowa, nastąpiła konieczność zmian składów osobowych oraz obszarów działalności pozostałych komisji.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.