Uchwała Nr 252/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 7/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania...

Uchwała Nr 252/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 30 marca 2021 r.
 
 
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) i § 42 ust. 1, 2, 3 i 5 Uchwały Nr 68/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: Statutu Miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r., poz. 3607) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
 
1) zmienia się treść § 1, który otrzymuje brzmienie:
 
§ 1. Powołuje się Komisję Spraw Społecznych w składzie:
1)      Przewodnicząca Komisji:      Elżbieta Bijaczewska
2)      Członkowie Komisji:
                       - Alfreda Brączkowska
                       - Elżbieta Czarnecka
                       - Jan Łagoda
                       - Maria Michałowska
                       - Krzysztof Paszkowski
                       - Filip Ryglewicz.”
2) zmienia się treść § 2 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:
 
„§ 2. 1. Obszar działalności Komisji Spraw Społecznych obejmuje sprawy z zakresu:
1)      ochrony zdrowia,
2)      pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
3)      porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
4)      polityki prorodzinnej,
5)      przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi,
6)      pomocy osobom niepełnosprawnym,
7)      rynku pracy i walki z bezrobociem,
8)      opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt,
9)      współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań komisji,
10)  polityki mieszkaniowej,
11)  gminnego budownictwa mieszkaniowego,
12)  wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
13)  współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw w zakresie zadań komisji,
14)  wniosków tematycznych zgłaszanych do budżetu.”
 
§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr 7/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych pozostają bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
W związku z zamiarem utworzenia nowej stałej komisji Rady Miasta Puszczykowa, nastąpiła konieczność zmian składów osobowych oraz obszarów działalności pozostałych komisji.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.