Uchwała Nr 253/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 8/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania...

 
Uchwała Nr 253/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 30 marca 2021 r.
 
 
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) i § 42 ust. 1, 2 i 5 Uchwały Nr 68/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: Statutu Miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r., poz. 3607) oraz § 6 Uchwały Nr 115/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 października 2019 r. w sprawie: zasad przyznawania wyróżnień honorowych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r., poz. 9887) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. 1. Powołuje się komisję opiniującą wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych w składzie:
 
1)      Przewodniczący Komisji:            Tomasz Potocki
2)      Członkowie Komisji:      
- Elżbieta Czarnecka
- Mariusz Frąckowiak
- Władysław Hetman
- Maciej Krzyżański
- Krzysztof Paszkowski
- Filip Ryglewicz.”
 
§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 8/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych pozostają bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
Uzasadnienie
 
W związku z zamiarem utworzenia nowej stałej komisji Rady Miasta Puszczykowa, nastąpiła konieczność zmian składów osobowych oraz obszarów działalności pozostałych komisji.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.