Uchwała Nr 254/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Ochrony Środowiska.

 
Uchwała Nr 254/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 30 marca 2021 r.
 
w sprawie: powołania Komisji Ochrony Środowiska.
 
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) i § 42 ust. 1, 2 i 5 Uchwały Nr 68/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: Statutu Miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r., poz. 3607) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Powołuje się Komisję Ochrony Środowiska w składzie:
 
1)      Przewodniczący Komisji:      - Piotr Płóciennik
2)      Członkowie:
                                   - Jan Łagoda
                                   - Barbara Kamińska
                                   - Filip Ryglewicz
                                   - Krzysztof Paszkowski
                                  
§ 2. 1. Obszar działalności Komisji Ochrony Środowiska obejmuje sprawy z zakresu:
1)      ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2)      zieleni gminnej i zadrzewień,
3)      ochrony i rozwoju zielonych części miasta,
4)      przeciwdziałania zanieczyszczeniu środowiska,
5)      utrzymania porządku, czystości i dbałości o estetykę miasta,
6)      szeroko pojętych działań ekologicznych,
7)      współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań komisji,
8)      współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw w zakresie zadań komisji,
9)      wniosków tematycznych zgłaszanych do budżetu,
10)  współpracy z Wielkopolskim Parkiem Narodowym.
 
2. Komisja ustala roczny plan pracy w grudniu każdego roku oraz przedkłada Radzie Miasta Puszczykowa sprawozdania ze swej działalności, nie rzadziej niż raz do roku.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
W wyniku inicjatywy grupy radnych powołana została nowa stała komisja Rady Miasta Puszczykowa, której zakres działalności ma obejmować szeroko rozumianą ochronę środowiska i przyrody.