Uchwała Nr 255/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr 255/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 30 marca 2021 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 212, 217, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2 lutego 2021 r. poz. 934) wprowadza się następujące zmiany:
1)      w § 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 93.066,68 zł do kwoty 58.049.777,75 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 93.066,68 zł do kwoty 54.355.939,75 zł;
2)      w § 2 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.743.066,68 zł do kwoty 61.399.777,75 zł, w tym:
a)      zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 143.066,68 zł do kwoty 50.849.777,75 zł;
b)      zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.600.000 zł do kwoty 10.550.000 zł;
3)      w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4)      w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5)      w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
6)      w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
7)      § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 3.350.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1)     wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - w wysokości 1.669.077 zł;
2)     niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - w wysokości 1.680.923 zł.”;
8)      § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Określa się wydatki na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomani w wysokości 206.800 zł.”;
9)      § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Miasta w wysokości 7.108.000 zł, w tym przychody w wysokości: 1.677.077 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, 1.680.923 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.”.
 
§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.  
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
Dochody
 1. W dziale 750 dokonano zmiany źródeł finansowania.
 2. W dziale 852: Wprowadzono środki na realizację programu realizowanego przez MOPS: "Wspieraj Seniora" w kwocie 13.368,02 zł.
 3. W dziale 853: Wprowadzono dochody dot. programu realizowanego przez MOPS: „Poprawa Dostępu do usług społecznych … – Edycja I” w kwocie 16.367 zł.
 4. W dziale 855: Zwiększono dochody dot. programu realizowanego przez MOPS: „Poprawa Dostępu do usług społecznych … – Edycja II” w kwocie 43.331,66 zł.
 5. W dziale 921: Wprowadzono dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez BMCAK w kwocie 20.000 zł. 
Wydatki
 1. W rozdziale 60016: Zwiększono wydatki na Program budowy i modernizacji dróg o kwotę 1.500.000 zł. 
 2. W rozdziale 70005: Wprowadzono wydatki na remont tarasu budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Przyszkolnej 1 w kwocie 25.000 zł.
 3. W rozdziale 85295: Wprowadzono wydatki na realizację programu "Wspieraj Seniora" w kwocie 16.710,03 zł, w tym przesunięto kwotę w wysokości 3.342,01 zł z rozdziału 85214.
 4. W rozdziałach: 85153, 85205, 85214, 85219 dokonano przesunięć między podziałkami klasyfikacji budżetowej.
 5. W rozdziale 90004: Zwiększono wydatki bieżące na utrzymanie zieleni o kwotę 30.000 zł.
 6. W rozdziale 90005: Zwiększono wydatki na dotacje na likwidację kotłów na paliwa stałe o kwotę 100.000 zł.
 7. W rozdziale 90015: Zwiększono wydatki na utrzymanie oświetlenia ulicznego o kwotę 24.698,66 zł.
 8. W rozdziale 92120: Zwiększono wydatki na dotacje na prace remontowe i konserwatorskie przy zabytkach o kwotę 50.000 zł.
 9. Przesunięto wydatki na dotacje dla NGO w kwocie 10.000 zł z rozdziału 85412 do rozdziału 92605.

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr  255
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr  255
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr  255
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr  255