Uchwała Nr 256/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 226/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia...

 
Uchwała Nr 256/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 30 marca 2021 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały Nr 226/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2021-2028.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr 226/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 grudnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:
1)      w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2)      załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Pozostała treść uchwały Nr 226/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 grudnia 2020 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
Uzasadnienie
 
W uchwale Nr 226/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2021-2028
1)      dostosowano dane do uchwały budżetowej;
2)      dokonano zmian w nakładach na przedsięwzięcia, w tym wynikające z wykonania budżetu Miasta za 2020 r. 
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.