Uchwała Nr 258/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości...

Uchwała Nr 258/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 kwietnia 2021 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości stanowiącej fragment ul. Przecznica w Puszczykowie.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości przedstawionej na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały, położonej w Puszczykowie, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr: 798/2
o powierzchni 0,0409 ha i 756/2 o powierzchni 0,1631 ha, obręb Puszczykowo Stare, ark. mapy 1, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00157277/8.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Wyrażenie zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego przedmiotowej części nieruchomości, stanowiącej fragment ulicy Przecznica, związane jest z realizacją zadań własnych Miasta,
obejmujących między innymi sprawy gminnych dróg, ulic oraz organizacji ruchu drogowego.
Podjęcie uchwały w niniejszej sprawie umożliwi regulację stanu prawnego części nieruchomości zajętej pod drogę, z istniejącą infrastrukturą techniczną oraz zapewni formalny dostęp Puszczykowa Starego do drogi wojewódzkiej – ulicy Wysokiej oraz do centrum Puszczykowa, alternatywny dla
ul. Studziennej.