Uchwała Nr 259/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie: ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej...

Uchwała Nr 259/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 kwietnia 2021 r.
 
w sprawie: ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), w związku z art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie na czas nieokreślony ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, wskazanej na załączniku graficznym do niniejszej uchwały, położonej w Puszczykowie, będącej własnością Miasta Puszczykowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 117/9, obręb Niwka, ark. mapy 1, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00254107/6, na rzecz AQUANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.
 
§ 2. Zakres korzystania przez AQUANET Spółka Akcyjna z części nieruchomości obciążonej, zostanie szczegółowo określony w protokole uzgodnień dotyczącym ustanowienia służebności przesyłu, zawartym pomiędzy właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą przesyłowym, a następnie w oświadczeniu właściciela nieruchomości wyrażonym w formie aktu notarialnego.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
Uzasadnienie
 
AQUANET Spółka Akcyjna zwróciła się z wnioskiem w sprawie regulacji korzystania przez Spółkę z miejskiej nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 117/9, obręb Niwka, w rejonie ul. Bolesława Prusa, w związku z przebiegiem tam następujących sieci: kanału grawitacyjnego o średnicy 200 mm z rur PCV na długości 0,1 m oraz kanału sanitarnego tłocznego o średnicy 50mm z rur PEHD na długości 1,4 m. Powierzchnia zajęcia miejskiej nieruchomości przez powyższe sieci wraz ze strefami ochronnymi wynosi 4,32 m².
Przepisy Kodeksu cywilnego przewidują możliwość ustanowienia służebności przesyłu w drodze oświadczenia właściciela wyrażonego w formie aktu notarialnego, poprzedzonego podpisaniem protokołu uzgodnień pomiędzy właścicielem a przedsiębiorcą przesyłowym. Sprawa dotycząca obciążania nieruchomości stanowiącej własność gminy - na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, przekracza zakres zwykłego zarządu, w związku z czym niezbędne jest podjęcie uchwały przez radę gminy. Ustanowienie służebności przesyłu jest czynnością cywilno – prawną, regulowaną przez Kodeks cywilny. Treścią tego prawa jest korzystanie przez przedsiębiorcę przesyłowego z cudzej nieruchomości w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń przesyłowych, co oznacza między innymi możliwość wejścia na cudzy grunt obciążony służebnością w celu posadowienia tam urządzeń przesyłowych, usunięcia ich awarii, przeprowadzenia konserwacji, czy też modernizacji.
Wobec powyższego podjęcie uchwały następującej treści jest uzasadnione.