Uchwała Nr 260/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ulicy...

Uchwała Nr 260/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 kwietnia 2021 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ulicy Wysokiej.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2024 r. część nieruchomości oznaczonej na załączniku graficznym do niniejszej uchwały, z przeznaczeniem na tereny zielone, położonej w Puszczykowie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 504/1 o powierzchni 303 m², obręb Puszczykowo, ark. mapy 5, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00100627/3.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Dotychczasowi wieloletni dzierżawcy działki będącej przedmiotem niniejszej uchwały zwrócili się z prośbą o zawarcie umowy dzierżawy na okres kolejnych 3 lat.
Przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym określa, że uchwała rady gminy jest wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Wobec powyższego podjęcie uchwały następującej treści jest uzasadnione.