Uchwała Nr 261/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa

 
Uchwała Nr 261/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 kwietnia 2021 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, w rejonie ul. Przyszkolnej w Puszczykowie.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę Pani Kazimierze Bzdędze, prowadzącej Niepubliczne Przedszkole „Leśni przyjaciele” w Puszczykowie - części nieruchomości, będącej własnością Miasta Puszczykowa, stanowiącej zabudowaną działkę nr 1576/18 o powierzchni 1604 m² oraz część działki nr 1576/13 o powierzchni 1664 m², obręb Puszczykowo, ark. mapy 13, dla których Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00002061/0, na okres 3 lat, począwszy od dnia 01.08.2021 r. do dnia 31.07.2024 r., z wyłącznym przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola.
 
§ 2. Zasięg przedmiotu dzierżawy przedstawia załącznik graficzny stanowiący integralną część uchwały.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
Uzasadnienie
 
Dotychczasowy dzierżawca nieruchomości będącej przedmiotem niniejszej uchwały zwrócił się z prośbą o zawarcie umowy dzierżawy na kolejny okres czasu.
Przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym określa, że uchwała rady gminy jest wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Dotychczasowa umowa dzierżawy wygasa z dniem 31 lipca 2021 r. W celu zapewnienia ciągłości działania przedszkola, podjęcie uchwały będącej podstawą do rozpoczęcia dalszej procedury związanej z wyceną przedmiotowej nieruchomości oraz publikacji wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, jest w pełni uzasadnione.