Uchwała Nr 264/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w...

Uchwała Nr 264/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 kwietnia 2021 r.
 
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej oraz drodze dojazdowej prowadzącej do obiektu hali widowiskowo-sportowej – obejmującego działki nr: 570/2, 570/3, 570/4 oraz część działki nr 566/24, obręb Puszczykowo, arkusz 5.
 
Na podstawie art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej oraz drodze dojazdowej prowadzącej do obiektu hali widowiskowo-sportowej – obejmującego działki nr: 570/2, 570/3, 570/4 oraz część działki nr 566/24, obręb Puszczykowo, arkusz 5 – którego granice oznaczone zostały w załączniku graficznym do uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
 
Uzasadnienie
 
Na wniosek Burmistrza Miasta przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla ww. terenu opracowania.
W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa zatwierdzonym uchwałą Nr 279/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z 30 stycznia 2018 r. – obszar ten oznaczony jest symbolem Ua oznaczającym tereny zabudowy usługowej – usługi publiczne.
Dla powyższego terenu obowiązują 2 różne plany zagospodarowania, w tym:
1) w części od strony ulicy Poznańskiej - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie w rejonie ulic: Wysoka, Źródlana, Jasna, Podleśna, Wiosenna, Poznańska, Podgórna, obręb Puszczykowo, ark.4, 5, 6, 19 – strefa A – uchwała Nr 171/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 października 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r., poz. 77) – w którym teren przeznaczony jest pod usługi z istniejącą zabudową wielorodzinną – symbol 2U/MW;
2) w części od strony terenów sportowych - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Wysoka, Podgórna, Poznańska, obręb Puszczykowo, ark. 5 – w dwóch etapach A i B – Uchwała Nr 61/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 15 września 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r., poz. 5678) – w którym występują tereny usług oświaty, usług sportu i rekreacji – symbol UO/US.
Celem podjęcia prac dot. zmiany dotychczasowych mpzp i opracowania nowego planu zagospodarowania dla opisanego obszaru jest rozszerzenie możliwości zagospodarowania terenu i realizacja planowanej inwestycji o charakterze usług publicznych w zakresie zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury itp.
Projektowany zakres prac planistycznych jest zgodny z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa przyjętym Uchwałą Nr 279/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z 30 stycznia 2018 r. - obowiązującym na dzień przystąpienia do sporządzenia planu.
Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) wykonana została analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium.