Uchwała Nr 265/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie: Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę w szkołach...

Uchwała Nr 265/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 kwietnia 2021 r.
 
w sprawie: Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r., poz. 1327 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przyjmuje się Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Miasta Puszczykowa, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Traci moc Uchwała Nr 127/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawieLokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. 2020 r., poz. 1327 ze zm.) jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć regionalne lub lokalne programy służące wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.
Art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) umożliwia Radzie Miasta Puszczykowa podejmowanie uchwał w sprawie wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w drodze tworzenia programów lokalnych.
Na tej podstawie proponuje się podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Miasta Puszczykowa.
Celem udzielenia pomocy materialnej utalentowanym uczniom pobierającym naukę w szkołach na terenie Miasta Puszczykowa jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie aktywności uczniów i aspiracji edukacyjnych dzieci i młodzieży, rozbudzanie zainteresowań we wszystkich dziedzinach i w sporcie, wspieranie nauki języków obcych, a także promowanie pozytywnego wzorca ucznia i absolwenta szkoły.
Miasto Puszczykowo poprzez wspieranie zdolnych i pracowitych uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Miasta Puszczykowa, pomoże im w uzyskaniu wiedzy i umiejętności w procesie rozwoju edukacyjnego. Wyróżniający się wysoką średnią ocen oraz wybitnymi osiągnięciami uczniowie będą w przyszłości wykorzystywać zdobytą wiedzę, promując przez to Miasto Puszczykowo poza jego granicami: w województwie, kraju, a nawet na arenie międzynarodowej.
Przedłożony projekt uchwały dotyczy przyjęcia przez Radę Miasta Puszczykowa „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Miasta Puszczykowa”. Program ten, poprzez przyznanie stypendiów dla uzdolnionych uczniów, ma ich przede wszystkim motywować do większego rozwoju osobistego oraz dążenia do wzrostu aspiracji. Ponadto ma zapewnić utalentowanym dzieciom i młodzieży odpowiednie warunki do rozwoju i ukierunkowania uzdolnień. Program ten jest skierowany do uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Miasta Puszczykowa.
Jako jedną z form wspierania uczniów przewidziano wprowadzenie stypendium za wybitne wyniki i szczególne osiągnięcia w nauce. Jednocześnie będzie ono stanowić dodatkowy czynnik motywujący uczniów do dalszej nauki. Uchwalenie programu wprowadza możliwość uchwalenia przez radę regulaminu przyznawania stypendiów.
Realizacja lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży odbywać się będzie w oparciu o środki finansowe pochodzące z budżetu Miasta Puszczykowa. Działania w ramach programu mogą być również finansowane ze środków rady rodziców lub innych źródeł.
Wobec podanych wyżej argumentów podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.