Uchwała Nr 267/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 44/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia nagrody

 
Uchwała Nr 267/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 kwietnia 2021 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały Nr 44/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W Uchwale Nr 44/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych zmienia się treść § 1 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:
 
§ 1. 1. Rada Miasta ustanawia nagrodę dla najzdolniejszych uczniów szkół wszystkich szczebli mieszkających na terenie Puszczykowa lub pobierających naukę na terenie Miasta Puszczykowa lub będących zawodnikami klubów sportowych działających na terenie Miasta Puszczykowa.”.
 
§ 2. W załączniku do Uchwały Nr 44/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych wprowadza się następującą zmianę:
pkt I. 1. Regulaminu Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych otrzymuje brzmienie:
 
1. Rada Miasta Puszczykowa ustanawia nagrodę dla najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz studentów mieszkających na terenie Puszczykowa lub pobierających naukę na terenie Miasta Puszczykowa lub będących zawodnikami klubów sportowych działających na terenie Miasta Puszczykowa.”.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
W związku z procedurą przyznawania nagród Rady Miasta Puszczykowa sprecyzowania wymaga określenie osób uprawnionych do ubiegania się o to wyróżnienie. Charakter nagrody odnoszący się do promowania Miasta Puszczykowa poprzez osiągnięcia naukowe, sportowe i kulturalne czyni zasadnym umożliwienie jej przyznawania mieszkańcom Puszczykowa, uczniom puszczykowskich szkół oraz zawodnikom klubów sportowych działających na terenie Miasta Puszczykowa. Proponowany zapis jest zgodny z wieloletnią praktyką i jednoznacznie określa grupę osób uprawnionych do otrzymania nagrody.
W związku z powyższym przyjęcie uchwały uważa się za zasadne.