Uchwała Nr 269/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 85/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia lokalnego

Uchwała Nr 269/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 kwietnia 2021 r.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1Tytuł Uchwały Nr 85/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 maja 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r., poz. 5450 ze zm.) otrzymuje brzmienie: „w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej w postaci „Lokalnego Programu Osłonowego dla mieszkańców Miasta Puszczykowa, którzy ponoszą zwiększone koszty grzewcze związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i zastąpieniem go proekologicznymi systemami grzewczymi”.
 
§ 2. Załącznik do Uchwały Nr 85/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 maja 2019 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
W dniu 30 marca 2021 r. Rada Miasta Puszczykowa przyjęła Uchwałę Nr 246/21/VIII w sprawie: zmiany uchwały nr 257/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa. Uwzględniając aktualne potrzeby mieszkańców Miasta Puszczykowa w zakresie likwidacji niskiej emisji, a także zainteresowanie dofinansowaniem wymiany pieców m.in. poszerzono w niej grono beneficjentów – o dotację będą mogły ubiegać się osoby posiadające nie tylko piec węglowy, ale również każdy inny opalany paliwem stałym, niespełniający wymagań określonych w uchwale NR XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Biorąc powyższe pod uwagę, należało także w tym zakresie zaktualizować zapisy Lokalnego Programu Osłonowego dla mieszkańców Miasta Puszczykowa, którzy ponoszą zwiększone koszty grzewcze związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania węglowego i zastąpieniem go proekologicznymi systemami grzewczymi”.
W związku z powyższym przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.