Uchwała Nr 270/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie: rozpatrzenia petycji z dnia 22 lutego 2021 r., wniesionej przez Teresę Garland, dotyczącej opinii ws....

Uchwała Nr 270/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 kwietnia 2021 r.
 
w sprawie: rozpatrzenia petycji z dnia 22 lutego 2021 r., wniesionej przez Teresę Garland, dotyczącej opinii ws. przeprowadzenia referendum ludowego.
 
Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 870) Rada Miasta Puszczykowauchwala, co następuje:
 
§ 1. Rada Miasta Puszczykowa nie uwzględnia petycji z dnia 22 lutego 2021 r., wniesionej przez Teresę Garland dotyczącej opinii ws. przeprowadzenia referendum ludowego.
 
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa do poinformowania wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
W dniu 22 lutego 2021 r. do Rady Miasta Puszczykowa wpłynęła petycja Teresy Garland o następującej treści:
Zwracam się z petycją do tutejszej Rady gminy by wyraziła opinię ws przeprowadzenia BEZPOŚREDNIEGO (podstawa: art.4 pkt.2 Konstytucji) Referendum Ludowego (nie mylić z obwarowanym prawnie w Kodeksie Wyborczym referendum konstytucyjnym) w celu dokonania przez obywateli polskich akceptacji jako Aktów Woli Narodu: Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski.
 Proponowane pytania referendalne:
1.Czy zgadzasz się na wdrożenie Nowego Kodeksu Wyborczego autorstwa Teresy Garland?
2.Czy zgadzasz się na wdrożenie w Polsce ustroju Prezydencko-Ludowego?
W załącznikach przesyłam:
1.Uzasadnienie dla konieczności przeprowadzenia Referendum Ludowego w Polsce tj. Deklarację Samostanowienia Narodu Polskiego.
2.Metoda przeprowadzenia Referendum.
3.Projekt Nowego Kodeksu Wyborczego autorstwa Teresy Garland
4.Projekt Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego
A poniżej wystąpienie byłego Posła na Sejm ś.p. Janusza Sanockiego ws istniejącego obecnie w Polsce, łamiącego Konstytucję Kodeksu Wyborczego który w praktyce uniemożliwia Polakom bezpośrednio i indywidualnie kandydować w wyborach:
Zacząć należy od tego że w 2019 roku wybory do Sejmu były nieważne gdyż obecna ordynacja wyborcza jest niezgodna z Konstytucją z jej artykułami: 32, 60, 96.  W tej sprawie na jesieni 2019 roku Poseł Sanocki zaapelował do Prezydenta RP Andrzeja Dudy aby ten wstrzymał się z ogłoszeniem nowej kadencji Sejmu i zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie tej sprawy. Jednocześnie zaapelował do Senatu by rozpoczął inicjatywę ustawodawczą i zmienił istniejący Kodeks Wyborczy. Żródło wideo na Youtube pt.: „Wystąpienia posła Janusza Sanockiego na ostatnim posiedzeniu 8. kadencjii"  https://www.youtube.com/watch?v=b22-Uayhtno
Pomimo poważnych wątpliwości co do demokratyczności wyborów, pan Prezydent Andrzej Duda nową kadencję Sejmu ogłosił.
Przytaczam wypowiedź tj. treść wystąpienia pana Posła Janusza Sanockiego odnośnie nieważności wyborów:
13 X 2019r. odbyły się wybory parlamentarne. O ile w wyborach do Senatu każdy obywatel mógł zgłosić swoją kandydaturę, to w wyborach do Sejmu takiej możliwości polski obywatel nie ma. Państwowa Komisja Wyborcza w orzeczeniu które wydała na mój wniosek 31 maja 2019r. stwierdziła iż obywatelowi, polski kodeks wyborczy nie przewiduje możliwości indywidualnego kandydowania na Posła, co w sposób oczywisty narusza polską Konstytucję: art.32, art.60. Polak który nie może kandydować indywidualnie został skazany na to iż o skorzystaniu ze swojego prawa biernego wyborczego, decydują w praktyce oligarchie kilku partii politycznych. I w ten sposób zostało zawłaszczone nam, odebrane nam prawo do kandydowania na Posła do Sejmu, a ta decyzja została przekazana w ręce Pana Kaczyńskiego, Pana Schetyny i ich otoczenia. I w ten oto sposób Szanowni Państwo, wszystkie „jedynki" z listy PISu i wszystkie „jedynki" z listy Platformy Obywatelskiej Koalicji, weszły do Sejmu w tych wyborach. Wszystkie. Trzy czwarte Posłów przyszłej kadencji, to będą osoby wybrane z pierwszego, drugiego i tam trzeciego miejsca. To ja stawiam pytanie: Kto wybrał tych Posłów? Czy obywatele przy urnach? Czy też liderzy partii politycznych? Bezwzględnie odpowiedź jest prosta! Liderzy partii politycznych! To znaczy że zostały naruszone zarówno artykuł 96 Konstytucji i warunki jakim mają odpowiadać demokratyczne wybory, a mianowicie została naruszona „równość" procesu wyborczego, bo to jedni obywatele decydują KTO MOŻE kandydować a KTO NIE MOŻE. Została naruszona „powszechność" prawa wyborczego, i „bezpośredniość". Skoro tak wiele przymiotników prawa wyborczego opisanych w artykule 96 Konstytucji zostało naruszone, to trzeba stwierdzić wprost, że wybory do Sejmu były nieważne. Nie mogą być bowiem ważne wybory do Sejmu, przeprowadzone według kodeksu Wyborczego który narusza Konstytucję. W związku z tym, ja apeluję do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy – Prezydenta Rzeczpospolitej, którego zadaniem głównym jest strzeżenie Konstytucji, iżby wstrzymał się ze zwoływaniem nowego Sejmu i poparł i zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o pilne rozpatrzenie mojego wniosku o stwierdzenie niezgodności Kodeksu Wyborczego z Konstytucją. Wybory do Sejmu były nieważne! Obrońcy tego systemu partyjnego wybierania Posłów, powołują się często na to iż jest tam jeszcze piąty przymiotnik: „że wybory mają być proporcjonalne" w artykule 96. Prawo i Sprawiedliwość otrzymało 43, prawie 44 procent głosów, ale w Sejmie ma zdecydowaną większość, ma ponad 50 procent głosów. Natomiast w Senacie który był wybierany jednomandatowo, jest tam 48 procent.  Więc pytam się: które wybory są bardziej proporcjonalne? Czy te prowadzone w okręgach jednomandatowych czego efektem jest Senat? Czy te prowadzone według ordynacji tzw. proporcjonalnej która wcale ordynacją proporcjonalną nie jest. Podczas tego ostatniego mojego wystąpienia tutaj, apeluję do wszystkich obywateli żeby poparli niesutanny nasz wniosek o zmianę systemu wyborczego który jest patologiczny, łamie konstytucję, narusza prawa obywatelskie i prowadzi do obniżenia jakości Parlamentu. Prawdziwie legalną Izbą w tej kadencji będzie Senat. Apeluję zatem do Senatu o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany systemu wyborczego do Sejmu. Bez tej zmiany, Polska dalej będzie brnąć w bezsensowne konflikty, w chore partyjniactwo, w patologiczne układy na styku spółek państwowych oraz partii politycznych. Apeluję do Prezydenta iżby położył kres temu bezprawiu."
Jak dotychczas żaden sąd w Polsce który powinien był stać na straży sprawiedliwości, demokracji i rządów prawa,  nie unieważnił Kodeksu Wyborczego a Sąd Najwyższy wręcz akceptował zatwierdzając i legalizując swoimi uchwałami wszystkie dotychczasowe niedemokratyczne rządy po 1989 roku w Polsce.
Wybory do Sejmu. Ustawa – Ordynacja wyborcza do Sejmu (rozdział 19, artykuł 160) Dz.U.nr 46, poz. 499, z dnia 16 maja 2001r. jest niezgodna z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z 1997r.
UZASADNIENIE:
1.Konstytucja RP stanowi: Art.96.2 „Wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym."
Ponieważ określenie „bezpośrednie" wymienione jest przed „proporcjonalne", to conajmniej połowa posłów powinna być wybierana w wyborach bezpośrednich (większościowych).
2.Ordynacja wyborcza do Sejmu, wg wyżej wskazanej ustawy:
Art.130 „Wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym".
Art.160.1 „Wyborca głosuje tylko na jedną listę okręgową stawiając na karcie do głosowania znak „X" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu"
Przepis art. 130 ustawy jest powtórzeniem artykułu 96.2 Konstytucji.
Jednak art.160.1 ustawy wskazuje tylko wybory proporcjonalne. Wynika to wprost ze sposobu głosowania „tylko na jedną listę okręgową" oraz „wskazywanie pierwszeństwa". Taki sposób głosowania (wskazywania!) jest charakterystyczny tylko i wyłącznie dla wyborów proporcjonalnych. Całkowicie pominiete są wybory „bezpośrednie". Według tylko takiego sposobu głosowania przeprowadzane są wybory do Sejmu.
PODSUMOWANIE
Wybory do Sejmu przeprowadzane są częściowo niezgodnie z Konstytucją, ponieważ w Ustawie całkowicie pominięte są okręgi wyborcze wg ordynacji wyborczej bezpośredniej (większościowej). A to z kolei oznacza że co najmniej połowa Posłów do Sejmu została „wybrana" i jest „wybierana" niezgodnie z Konstytucją!
Tym samym Sejm jest nielegalny, a uchwalone ustawy tak „wybranego" Sejmu są nieważne z mocy ustawy konstytucyjnej, która jest najwyższym prawem RP. Z kolei rząd jest nielegalny ponieważ udzielane jest mu wotum zaufania (art.154.2 Konstytucji) przez nielegalny Sejm.
Oczekuję pilnego zajęcia się przez Radę Gminy powyższą petycją gdyż jest to priorytet. Polecam również zaznajomić się również ze stanem demokracji w Polsce w artykule pt. „Demokracja do lamusa? Nic bardziej błędnego!" na stronie: https://teresagarland.neon24.pl/post/160270,demokracja-do-lamusa-nic-bardziej-blednego”.
 
Wnosząca ww. petycję wyraziła zgodę na ujawnienie swoich danych osobowych na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
 
Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym rada gminy rozpatruje między innymi wnioski oraz petycje składane przez obywateli i w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji. Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 870) organem właściwym do rozpatrzenia petycji jest organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, do którego petycja została złożona.
Przewodniczący Rady Miasta Puszczykowa skierował przedmiotową petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu jej rozpoznania i przygotowania projektu uchwały Rady Miasta Puszczykowa w sprawie rozpatrzenia petycji.
W toku rozpatrywania petycji stwierdzono, że zawarte w przedmiotowej petycji żądanie wyrażenia opinii ws. przeprowadzenia referendum ludowego nie mieści się w kompetencjach Rady Miasta Puszczykowa.
Na Radzie Miasta Puszczykowa, jako organie administracji publicznej spoczywa obowiązek działania na podstawie i w granicach prawa. Zatem Rada może podejmować uchwały tylko w granicach zadań gminy, czyli w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżonych ustawami na rzecz innych podmiotów o czym mówi art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 
Petycja zawiera subiektywne, kontrowersyjne twierdzenia wnoszącej petycję. Wnosząca petycję w całości kwestionuje porządek prawny obowiązujący w Polsce. Wszelkie zmiany prawa wyborczego muszą poprzedzać opinie specjalistów i szeroka debata społeczna a nie pojedyncza opinia konkretnej osoby.
W polskim systemie prawnym nie występuje akt prawny o nazwie Akt Woli Narodu tym samym na mocy takiego aktu nie jest możliwe wprowadzenie nowego ustroju państwa czy też zmiana przepisów prawa. Ponadto art. 4 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nie jest podstawą do przeprowadzenia referendum ludowego. Obowiązujące przepisy prawa przewidują wyłącznie dwa rodzaje referendów: ogólnokrajowe i lokalne, uregulowane odpowiednio w art. 125 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym oraz ustawie z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym.
Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej jest określony w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.,. Konstytucja zawiera przepisy dotyczące referendum oraz procedury jej zmiany (j.w.). W art. 4 ust.1 Konstytucji zawarto zapis, że władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu, a w ust. 2 zapis, że Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. Projekt ustawy o zmianie Konstytucji, zgodnie z art. 235 ust.1, może przedłożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub Prezydent Rzeczypospolitej. Organy państwa i samorządu działają na podstawie prawa i zgodnie z prawem, mając więc obowiązek przestrzegać zapisów konstytucji oraz innych aktów prawnych a ich naruszenie zagrożone jest sankcją karną. Gdyby petycja zawierała wniosek o podjęcie uchwały w sprawie zmiany Konstytucji i innych przepisów obowiązującego prawa, wniosek podlegałby przekazaniu według właściwości skazanym wyżej organom. Skoro jednak jest to petycja o wydanie opinii art. 6 ustawy o petycjach nie znajduje zastosowania.
Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 27 października 2016 r. sygn. akt III SA/Gd 798/16 ,,poza właściwością uchwałodawczą rady znajdują się sprawy ogólnopolskie. Rada może natomiast na podstawie tego przepisu podjąć działania o charakterze intencyjnym, programowym, ale muszą być to działania pozostające w granicach zadań gminy przewidzianych w granicach prawa (…) skoro żaden przepis ustawy nie daje radzie gminy kompetencji do podejmowania uchwał nie posiadających charakteru lokalnego i wykraczającego poza zadania realizowane przez gminę (zadania dotyczące zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty) to tym bardziej postanowienia statutu czy regulaminu nie mogą stanowić podstawy do podejmowania uchwał o treści wykraczającej poza przyznane jednostce samorządu terytorialnego uprawnienia”. Postulowanie przez wnoszącą petycję o wyrażenie przez radę gminy opinii w sprawie przeprowadzenia bezpośredniego Referendum Ludowego w celu dokonania przez obywateli polskich akceptacji jako Aktów Woli Narodu: Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski nie mieści się w kompetencji organu stanowiącego gminy.
 
W związku z powyższym Rada Miasta Puszczykowa nie uwzględnia petycji z dnia 22 lutego 2021 r., wniesionej przez Teresę Garland.
 
Niniejsza uchwała wraz z uzasadnieniem sposobu rozpatrzenia petycji stanowią zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji w rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 870) i zostanie ona doręczona podmiotowi wnoszącemu petycję. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.