Uchwała Nr 271/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie: rozpatrzenia petycji z dnia 4 marca 2021 r., wniesionej przez Teresę Garland, dotyczącej poparcia Rządu...

Uchwała Nr 271/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 kwietnia 2021 r.
 
w sprawie: rozpatrzenia petycji z dnia 4 marca 2021 r., wniesionej przez Teresę Garland, dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
 
Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 870) Rada Miasta Puszczykowauchwala, co następuje:
 
§ 1. Rada Miasta Puszczykowa nie uwzględnia petycji z dnia 4 marca 2021 r., wniesionej przez Teresę Garland dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
 
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa do poinformowania wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
W dniu 4 marca 2021 r. do Rady Miasta Puszczykowa wpłynęła petycja Teresy Garland o następującej treści:
Na skutek błędnych działań rządu, które spowodowały ponadnormatywną śmierć dziesiątek tysięcy Polaków (Zbrodnia Ludobójstwa) oraz masowe bankructwo polskich przedsiębiorstw na wielką skalę stwarzają STAN, że rząd może upaść w każdej chwili. Stanie to się w sposób niekontrolowany. Państwo polskie zostało już zdemontowane (2002r) - patrz: https://youtu.be/dDzhURCCaSE może wtedy znaleźć się w sytuacji zagrożenia swojej dalszej egzystencji na skutek wyniku niesterowalności. Do czego już doszło w sposób ukryty. Istnieniem "podwójnego DNA" - patrz : link wyżej - utrata suwerenności naszego kraju - CIK : 00000 79 312 *
Należy również zwrócić uwagę na niestabilną sytuację geopolityczną na świecie oraz położenie Polski. Mamy prawo mieć obawy oraz mamy powinność do tego aby zapobiec upadkowi Polski.
 Świadomi istniejącego zagrożenia, chcąc zapobiec wielce prawdopodobnej tragedii utraty suwerenności Polski z powodu niesterowalności w wyniku braku rządu, My, Członkowie Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego apelujemy do tutejszej gminy by w trybie pilnym poparły WARUNKOWO Tymczasową Radę Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny jako organ czuwający nad Polską RACJĄ STANU i reprezentujący SUWERENA = Naród Polski - TAK wewnątrz jak i na zewnątrz w kontaktach zagranicznych, do momentu demokratycznego przegłosowania przez SUWERENÓW nowego Kodeksu Wyborczego, przeprowadzenia nowych wyborów i wyłonienia nowego rządu z Prezydentem na czele. WARUNKOWO oznacza iż Tymczasowa Rada Stanu NP SKK stałaby się ośrodkiem sterującym tylko w przypadku gdyby zabrakło rządu i Prezydenta. Ewentualnie CHWILOWO - oznacza iż Tymczasowa Rada Stanu NP SKK stałaby się ośrodkiem sterującym państwem polskim tylko do momentu przegłosowania przez Naród Polski w Referendum Ludowym nowego Kodeksu Wyborczego, przeprowadzenia nowych demokratycznych wyborów i wyłonienia nowego rządu wraz z Prezydentem na czele.
 Proponujemy następującą formułę poparcia:
My, Radni Gminy, jako świadomi i odpowiedzialni reprezentanci Narodu Polskiego na naszym gminnym terytorium, działając w oparciu o art.4 Konstytucji pkt.1 i 2 oraz o międzynarodowe prawo do Samostanowienia Narodów p-kt 1. który mówi: „Wszystkie narody mają prawo do samostanowienia. Z mocy tego prawa swobodnie określają one swój status polityczny i swobodnie zapewniają swój rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny." (Dz.U.1977.38.167 - Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r.)
Deklarujemy, iż w przypadku braku rządu i Prezydenta, umocowujemy WARUNKOWO i CHWILOWO jako organ sterujący państwem polskim i jako organ reprezentujący Naród Polski na zewnątrz tj. w kontaktach z zagranicą, Tymczasową Radę Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny, która w przypadku braku rządu i Prezydenta, w trybie pilnym wskaże i powoła osoby do CHWILOWEGO objęcia zarządzaniem najważniejszych resortów państwowych,  do momentu przeprowadzenia demokratycznych wyborów i wyłonienia rządu demokratycznego z Prezydentem na czele. Funkcję Tymczasowego Prezydenta w okresie przejściowym podjęła by Pani Teresa Garland, na chwilę obecną Zaprzysiężony Prezydent Obywatelski Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. 
Jednocześnie z naszej strony do CHWILOWEGO wsparcia funkcji zarządczych w resortach państwowych proponujemy następujące osoby narodowości polskiej : ........... (wskazać listę mądrych, patriotycznie nastawionych i wartościowych osób proponowanych przez radnych wraz z proponowanymi dla nich funkcjami, tj. osób które ich zdaniem nadawałyby się na konkretne stanowiska w zarządzaniu państwem). Te osoby zostaną wpisane na specjalną listę w celu wspomagania Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego w zarządzaniu Państwem Rzeczpospolita Polska - TAK wewnątrz jak i na zewnątrz. Bez obcych suflerów (z zewnątrz).
 Liczymy na odwagę, mądrość i odpowiedzialność Radnych gmin którzy zostali wybrani i przez to dostali kredyt zaufania od swoich wyborców.
Przypominamy jednocześnie że w ustawie o samorządach, na gminach spoczywa obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańcom gmin.
Oczekujemy w trybie pilnym Waszego poparcia dla naszego Komitetu, byśmy w razie zaistnienia STANU niesterowalności państwem polskim, mogli podjąć w imieniu Narodu i Państwa Rzeczpospolitej Polskiej, stosowne i niezbędne działania stanowiące o funkcjonowaniu suwerenności Narodu Polskiego i Polaków.”
 
Wnosząca ww. petycję wyraziła zgodę na ujawnienie swoich danych osobowych na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
 
Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym rada gminy rozpatruje między innymi wnioski oraz petycje składane przez obywateli i w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji. Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 870) organem właściwym do rozpatrzenia petycji jest organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, do którego petycja została złożona.
Przewodniczący Rady Miasta Puszczykowa skierował przedmiotową petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu jej rozpoznania i przygotowania projektu uchwały Rady Miasta Puszczykowa w sprawie rozpatrzenia petycji.
W toku rozpatrywania petycji stwierdzono, że zawarte w przedmiotowej petycji żądanie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego nie mieści się w kompetencjach Rady Miasta Puszczykowa.
Na Radzie Miasta Puszczykowa, jako organie administracji publicznej spoczywa obowiązek działania na podstawie i w granicach prawa. Zatem Rada może podejmować uchwały tylko w granicach zadań gminy, czyli w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżonych ustawami na rzecz innych podmiotów o czym mówi art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 
Rada Miasta nie ma podstaw prawnych, aby kwestionować prawidłowość przeprowadzenia wyborów i uznawać je za niedemokratycznie. Wybory do Parlamentu RP, które odbyły się w 2019 roku oraz wybory na Prezydenta RP, które odbyły się w 2020 roku nie zostały zakwestionowane przez Sąd Najwyższy Rzeczpospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 244 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) Sąd Najwyższy jest organem, który rozstrzyga o ważności wyborów, a na podstawie art. 324 ww. ustawy rozstrzyga o ważności wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej.
 
W odniesieniu do petycji - tak jak w przypadku innych podań - organy muszą przestrzegać z urzędu swojej właściwości, a tym samym rozpatrywać petycje w zakresie spraw będących w ich kompetencjach. Dlatego, skoro żądanie zawarte w petycji nie leży w zakresie kompetencji Rady Miasta Puszczykowa, to nie może też być przedmiotem jej działań. Nie zmienia tego sama możliwość podejmowania przez Radę Miasta Puszczykowa stanowisk, rezolucji czy apeli, gdyż delegacja do podejmowania przez Radę takich niewiążących stanowisk wynika jedynie ze statutu (paragraf 14 Statutu Puszczykowa) i nie tworzy podstawy materialnoprawnej do podjęcia w niniejszej sprawie rozstrzygnięcia.
 
W związku z powyższym Rada Miasta Puszczykowa nie uwzględnia petycji z dnia 4 marca 2021 r., wniesionej przez Teresę Garland.
 
Niniejsza uchwała wraz z uzasadnieniem sposobu rozpatrzenia petycji stanowią zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji w rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 870) i zostanie ona doręczona podmiotowi wnoszącemu petycję. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.