Uchwała Nr 272/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.

Uchwała Nr 272/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 kwietnia 2021 r.
 
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.
 
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Postanawia się o udzieleniu w 2021 r. pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w kwocie 17.019 zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień w 2021 r.
 
§ 2. Szczegółowe zasady udzielenia pomocy finansowej, o której mowa w § 1, określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Miastem Puszczykowo a Powiatem Poznańskim.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305) z budżetu miasta może być udzielana pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej.
W celu zapewnienia ochrony życia i zdrowia, w związku z aktualnym brakiem izby wytrzeźwień dla mieszkańców Miasta Puszczykowa, podjęcie uchwały jest uzasadnione.