Uchwała Nr 273/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie: przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa oraz...

 
Uchwała Nr 273/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 25 maja 2021 r.
 
w sprawie: przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa oraz przekazania go do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2028) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przyjmuje się projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. 1. Przekazuje się projekt Regulaminu do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, tj. Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
2. O przekazaniu projektu Regulaminu do zaopiniowania zawiadamia się przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, tj. Aquanet S.A.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z art. 19 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2028) - dalej jako Ustawa. Zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy rada gminy, na podstawie projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazuje go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, zawiadamiając o tym przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.
Pismem z 12 marca 2021 r. kierowanym do Burmistrza Miasta Puszczykowa przedsiębiorstwo wodno–kanalizacyjne Aquanet S.A. przekazało projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa.
W związku z powyższym, po dokonaniu analizy projektu Regulaminu przedłożonego przez Aquanet S.A. koniecznym jest podjęcie niniejszej uchwały, którą Rada Miasta Puszczykowa przyjmuje opracowany przez siebie projekt Regulaminu oraz przekazanie go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, którym jest właściwy miejscowo Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu.