Uchwała Nr 274/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 247/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia...

 
Uchwała Nr 274/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 25 maja 2021 r.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1944 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W Uchwale Nr 247/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem jest Miasto Puszczykowo (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 2 grudnia 2013 r., poz. 6743 ze zm.), zmienia się treść załącznika nr 1, określającego przystanki komunikacyjne na terenie Miasta Puszczykowa – zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr 247/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem jest Miasto Puszczykowo pozostają bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1944 ze zm.) stanowi, iż do zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego (właściwej jednostki samorządu terytorialnego) należy określenie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenie warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Poza tym Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu pismem nr ZTM.TU.4117.1.23.2020 z 23 marca 2021r. przedstawił propozycję zmian nazw przystanków ze względu na spójność systemu identyfikacji przystanków w całej aglomeracji Poznańskiej, który zakłada nazwy przystanków nadane od ulic poprzecznych trasy lub budynków użyteczności publicznej, przy którym przystanek jest usytuowany. Dodatkowym ograniczeniem są także systemy informacji pasażerskiej z ograniczoną liczbą znaków na wewnętrznych wyświetlaczach pojazdów.
Zgodnie z art. 15 ust. 2 wymienionej wyżej ustawy określenie przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich następuje w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ samorządu terytorialnego.
Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.