Uchwała Nr 275/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ulicy Poznańskiej.

Uchwała Nr 275/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 25 maja 2021 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ulicy Poznańskiej.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na przyjęcie darowizny od Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Starostę Poznańskiego, polegającej na przekazaniu na rzecz Miasta Puszczykowa nieruchomości położonej w Puszczykowie, oznaczonej jako działka nr 570/4 o powierzchni 0,0346 ha, obręb Puszczykowo, ark. mapy 5, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00278305/8, wskazanej na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
            Zgoda na przyjęcie darowizny, podobnie jak nabycie nieruchomości wymaga stosownej uchwały rady. Działka nr 570/4 stanowi własność Skarbu Państwa, darowizny przedmiotowej nieruchomości dokonuje starosta, wykonujący zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – za zgodą wojewody.
            27 kwietnia 2021 r. Rada Miasta Puszczykowa podjęła Uchwałę Nr 264/21/VIII w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej oraz drodze dojazdowej prowadzącej do obiektu hali widowiskowo-sportowej – obejmującego działki nr: 570/2, 570/3, 570/4 oraz część działki nr 566/24, obręb Puszczykowo, arkusz 5. Celem podjęcia prac dot. zmiany dotychczasowych mpzp i opracowania nowego planu zagospodarowania dla opisanego obszaru było rozszerzenie możliwości zagospodarowania terenu.
            Działka nr 570/4 jest dla Miasta Puszczykowa niezbędna do realizacji planowanej inwestycji o charakterze usług publicznych w zakresie zdrowia, pomocy społecznej, kultury i oświaty wraz ze świetlicą socjoterapeutyczną.
            Wobec powyższego podjęcie uchwały następującej treści jest uzasadnione.