Uchwała Nr 276/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Puszczykowie.

 
Uchwała Nr 276/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 25 maja 2021 r.
 
w sprawie: nadania nazwy ulicy w Puszczykowie.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ulicy, stanowiącej działki nr 2156/2 i 2157/2 położone w obrębie Puszczykowo, będące w użytkowaniu wieczystym Miasta Puszczykowa oraz część działki nr 1100, będącej własnością Miasta Puszczykowa, nadaje się nazwę: Jana Deierlinga.
 
§ 2. Położenie ulicy określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
Uzasadnienie
 
            Prawo użytkowania wieczystego działki nr 2156/2 i 2157/2 zostało nabyte przez Miasto Puszczykowo w kwietniu bieżącego roku na podstawie Uchwały Nr 91/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25.06.2019 r.
            Zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.) możliwe jest nadawanie nazwy drogom wewnętrznym, jednakże za zgodą właściciela. Starosta Poznański, jako organ reprezentujący właściciela gruntu, czyli Skarb Państwa, w dniu 22 czerwca 2020 r. wyraził zgodę na nadanie działkom nr 2156/2 i 2157/2, wchodzącym w skład ulicy oznaczonej na załączniku graficznym do uchwały – nazwy: Jana Deierlinga.
            W skład tej ulicy wchodzi również część działki nr 1100, która stanowi własność Miasta Puszczykowa.
            Zaproponowana nazwa związana jest z osobą polskiego kupca, Powstańca Wielkopolskiego, odznaczonego w 1938 r. przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi, a ponadto byłego
mieszkańca Puszczykówka, który przekazał teren przy ul. Przyszkolnej na cele oświatowe, wobec czego podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.