Uchwała Nr 277/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości...

Uchwała Nr 277/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 25 maja 2021 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości stanowiącej ul. Podleśną w Puszczykowie.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości przedstawionych na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały, położonych w Puszczykowie, oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr: 2162/3 o powierzchni 0,3662 ha i 2184/1 o powierzchni 0,2218 ha, obręb Puszczykowo, ark. mapy 19, dla których Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00173671/8.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Wyrażenie zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego przedmiotowej części nieruchomości, stanowiącej ul. Podleśną, związane jest z realizacją zadań własnych Miasta, obejmujących między innymi sprawy gminnych dróg oraz organizacji ruchu drogowego. 
Podjęcie uchwały w niniejszej sprawie umożliwi regulację stanu prawnego części nieruchomości zajętej pod drogę, z istniejącą infrastrukturą techniczną, a także umożliwi niektórym posesjom dostęp do drogi publicznej, bez konieczności ustanawiania służebności drogowych.