Uchwała Nr 279/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Osłonowego dla mieszkańców Miasta Puszczykowa, którzy przeprowadzają trwałą...

 
Uchwała Nr 279/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 25 maja 2021 r.
 
w sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Osłonowego dla mieszkańców Miasta Puszczykowa, którzy przeprowadzają trwałą likwidację ogrzewania opartego na paliwie stałym i zastępują go proekologicznymi systemami grzewczymi.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 8 ust. 2, art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przyjmuje się Lokalny Program Osłonowy dla mieszkańców Miasta Puszczykowa, którzy przeprowadzają trwałą likwidację ogrzewania opartego na paliwie stałym i zastępują go proekologicznymi systemami grzewczymi w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Program, o którym mowa w § 1 realizowany będzie do 31 grudnia 2023 r.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.) stanowi, że do zadań własnych gminy należy podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych. Zgodnie z art. 110 ust. 10 przedmiotowej ustawy rada gminy, biorąc pod uwagę potrzeby w zakresie pomocy społecznej, opracowuje i kieruje do wdrożenia lokalne programy pomocy społecznej.
Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw mieszkańcy Puszczykowa zobowiązani są do likwidacji starych nieekologicznych palenisk na paliwa stałe i wymiany ich na systemy proekologiczne.
W dniu 24 października 2017 r. Rada Miasta Puszczykowa podjęła Uchwałę Nr 257/17/VII w sprawie: określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach lub lokalach służących celom mieszkalnym na obszarze Miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r., poz. 7066 ze zm.). Przyznana dotacja nie pokrywa jednak w całości uzasadnionych kosztów przeprowadzenia trwałej zmiany systemu ogrzewania. Dlatego też mając na uwadze zapisy ww. uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz celem wsparcia mieszkańców Puszczykowa znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w pokryciu kosztów wymiany ogrzewania, których nie są oni w stanie ponieść we własnym zakresie bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny, przewidziano możliwość przyznania zasiłku celowego, z przeznaczeniem na dofinansowanie trwałej zmiany systemu.
Dzięki Lokalnemu Programowi Osłonowemu dla mieszkańców Miasta Puszczykowa, którzy przeprowadzają trwałą likwidację ogrzewania opartego na paliwie stałym i zastępują go proekologicznymi systemami grzewczymi na wsparcie wymiany systemu ogrzewania będą mogli liczyć mieszkańcy o dochodach do 400% kryterium dochodowego. Na dzień przyjęcia niniejszej uchwały kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej to kwota 701,00 zł, a kryterium dochodowe na osobę w rodzinie to kwota 528,00 zł. W związku z powyższym do przedmiotowego Lokalnego Programu Osłonowego będą kwalifikowały się osoby o dochodzie nieprzekraczającym kwoty:
2 804,00 zł – w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
2 112,00 zł – w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.
W związku z powyższym przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.