Uchwała Nr 280/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r.

 
Uchwała Nr 280/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 25 maja 2021 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 212, 217, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
 § 1. W uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2 lutego 2021 r., poz. 934) wprowadza się następujące zmiany:  
1)      w § 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 109.669 zł do kwoty 58.275.460,75 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 109.669 zł do kwoty 54.581.622,75 zł;
2)      w § 2 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 109.669 zł do kwoty 61.625.460,75 zł, w tym:
a)      zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 126.669 zł do kwoty 51.092.460,75 zł;
b)      zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 17.000 zł do kwoty 10.533.000 zł;
3)      w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4)      w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5)      w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
6)      w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.  
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
Uzasadnienie
 
Dochody:
W dziale 600 wprowadzono środki w kwocie 109.669 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Remont nawierzchni jezdni na ul. Jackowskiego w Puszczykowie”.
Wydatki:
  1. W rozdziale 60016: Przesunięto wydatki na remonty dróg w kwocie 120.331 zł do rozdziału 60018.  
  2. W rozdziale 60018: W związku z otrzymanym dofinansowaniem wprowadzono wydatki na remonty dróg w kwocie 230.000 zł, w tym z dofinansowania 109.669 zł. 
  3. W rozdziale 70004: Zwiększono wydatki na remonty domów komunalnych o kwotę 40.000 zł (ul. Wysoka 22 - wymiana przyłącza wodociągowego wraz z remontem łazienki; ul. Przecznica 15 - montaż nawiewników okiennych, ocieplenie gzymsu i wymiana rynien).
  4. W rozdziale 75023: Wprowadzono wydatki w kwocie 23.000 zł na wykonanie odlewu w brązie herbu Puszczykowa wraz z liternictwem. 
  5. W rozdziale 75702: Zmniejszono wydatki na obsługę zadłużenia o kwotę 143.000 zł. 
  6. W rozdziale 90004: Zwiększono wydatki bieżące na utrzymanie zieleni o kwotę 80.000 zł.
  7. W rozdziałach 85214, 90005: Przesunięto kwotę 40.000 zł z dotacji na likwidację kotłów na paliwa stałe na wypłatę zasiłków celowych.