Uchwała Nr 281/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego nr ZTM.TK.0717.46.2020 z dnia 4 września 2020 r. zawartego pomiędzy...

 
Uchwała Nr 281/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 22 czerwca 2021 r.
 
w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego nr ZTM.TK.0717.46.2020 z dnia 4 września 2020 r. zawartego pomiędzy Miastem Puszczykowo a Miastem Poznań, Miastem Luboń, Gminą Komorniki i Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na zmianę porozumienia międzygminnego nr ZTM.TK.0717.46.2020 z dnia 4 września 2020 r. zawartego, na podstawie uchwały nr 171/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 maja 2020 r., z Miastem Poznań, Miastem Luboń, Gminą Komorniki oraz Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, zgodnie z aneksem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Miasto Poznań proponuje zmienić Porozumienie międzygminne zawarte w zakresie lokalnego transportu zbiorowego z Miastem Luboń, Gminą Komorniki, Miastem Puszczykowo oraz Gminą Mosina poprzez zmianę oznaczenia nocnych kursów linii komunikacyjnej numer 651 na numer 251 oraz zmianę miejsca docelowego w Poznaniu z węzła Dębiec na Górczyn. Linia numer 251 w przedstawionym projekcie Porozumienia międzygminnego przebiegać będzie trasą Poznań, Górczyn – Luboń – Łęczyca – Puszczykowo – Mosina. Proponowana zmiana dotyczy nie tylko numeracji linii nocnych, lecz także jest częścią projektu poprawy przesiadkowości między nocnymi liniami autobusowymi.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.