Uchwała Nr 282/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie: określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki...

 
Uchwała Nr 282/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 22 czerwca 2021 r.
 
w sprawie: określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Puszczykowa, podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek, działających na terenie Miasta Puszczykowa, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r., poz. 75 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1. O udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Puszczykowa, zwanej dalej „dotacją” mogą ubiegać się:
a)      osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące na terenie Miasta Puszczykowa żłobek, posiadające wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Puszczykowa,
b)      podmioty zatrudniające dziennych opiekunów oraz dzienni opiekunowie prowadzący działalność na własny rachunek, działający na terenie Miasta Puszczykowa i posiadający wpis do wykazu prowadzonego przez Burmistrza Miasta Puszczykowa,
- zwane dalej „podmiotami uprawnionymi”,
2. Dotacja przysługuje na każde dziecko będące mieszkańcem Miasta Puszczykowa, które jest objęte opieką w żłobku lub przez dziennego opiekuna, w wymiarze nie mniejszym niż 5 godzin dziennie.
3. Ustala się wysokość dotacji w wysokości:
a)      300 zł miesięcznie na dziecko objęte opieką w żłobku,
b)      150 zł miesięcznie na dziecko objęte opieką przez dziennego opiekuna.
4. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie kosztów zapewnienia opieki w żłobku lub przez dziennego opiekuna, w tym na: wynagrodzenia osobowe i ich pochodne, opłaty stałe, tj. czynsz, media oraz wszelkie wydatki bieżące, z wyłączeniem wydatków poniesionych na wyżywienie, inwestycje, modernizacje oraz zakup środków trwałych.
 
§ 2. 1. Dotacji udziela się na wniosek składany w każdym roku do Burmistrza Miasta Puszczykowa, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
2. Dotacja przekazywana jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy podmiotem uprawnionym a Miastem Puszczykowo oraz miesięcznej informacji o liczbie dzieci, której wzór stanowi załącznik nr 2.
3. Informacje, o których mowa w ust. 2, należy składać do 10. dnia każdego miesiąca.
4. Liczbę dzieci do ustalenia wysokości miesięcznej transzy dotacji ustala się według stanu na 1-szy dzień danego miesiąca.
5. Podmioty uprawnione zobowiązane są do niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach danych zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 1.
6. Miesięczne transze dotacji przekazywane są na wskazany we wniosku o udzielenie dotacji rachunek bankowy w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym, że transza za miesiąc grudzień przekazywana jest w terminie do 20 grudnia danego roku.
 
§ 3. 1 Podmiot uprawniony zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej otrzymanej dotacji i jej wykorzystania.
2. Podmiot uprawniony, który otrzymał dotację, zobowiązany jest w terminie do dnia 15 stycznia roku następnego po roku, w którym została przekazana dotacja, przedłożyć roczne sprawozdanie merytoryczno-finansowe. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
3. W przypadku, gdy podmiot uprawniony kończy swoją działalność w trakcie roku, rozliczenie otrzymanej dotacji należy złożyć w terminie do 30 dni po otrzymaniu ostatniej transzy dotacji.
 
§ 4. Traci moc uchwała nr 32/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Puszczykowa, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 roku, poz. 10397).
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
  
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 roku, poz. 75 ze zm.) podmioty prowadzące niepubliczne żłobki lub kluby dziecięce (osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), podmioty zatrudniające dziennych opiekunów oraz dzienni opiekunowie prowadzący działalność na własny rachunek mogą otrzymać na każde dziecko objęte opieką dotację celową z budżetu gminy. Wysokość i zasady ustalania dotacji celowej określa Rada Miasta w drodze uchwały.
Celem przyznania dotacji celowej jest wspieranie systemu opieki nad dziećmi poprzez zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Dotacja celowa może być przyznana podmiotom prowadzącym żłobek na dofinansowanie zadań określonych w ustawie, tj. wynagrodzenia osobowe i ich pochodne, opłaty stałe - czynsz, media oraz wszelkie wydatki bieżące, żłobka, z wyłączeniem wydatków poniesionych na wyżywienie, inwestycje, modernizacje oraz zakup środków trwałych.
Obowiązująca do tej pory uchwała przewidywała możliwość udzielania dotacji jedynie żłobkom. W związku z planowanym rozpoczęciem działalności placówki opieki nad dziećmi do lat 3 w formie dziennego opiekuna, w celu zwiększenia dostępności tej usługi dla mieszkańców Puszczykowa przewidziano rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych o ubieganie się o dotację o instytucje dziennego opiekuna. Z uwagi na różnice w zasadach funkcjonowania placówek proponuje się kwotę dotacji dla dziennych opiekunów w wysokości 150 zł na jedno dziecko będące mieszkańcem Miasta Puszczykowa.