Uchwała Nr 283/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r.

 
Uchwała Nr 283/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 22 czerwca 2021 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 212, 217, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2 lutego 2021 r., poz. 934)
1)      w § 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 119.172,02 zł do kwoty 58.394.632,77 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 119.172,02 zł do kwoty 54.700.794,77 zł;
2)      w § 2 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 119.172,02 zł do kwoty 61.744.632,77 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 119.172,02 zł do kwoty 51.211.632,77 zł;
3)      w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4)      w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5)      w § 6 zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 98.000 zł do kwoty 1.481.000 zł.
 
§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.  
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
Uzasadnienie
Dochody
  1. W dziale 600: Wprowadzono dotacje z Powiatu Poznańskiego w kwocie 98.000 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.
  2. W dziale 851: Wprowadzono środki w kwocie 7.804 zł na pokrycie kosztów transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
  3. W dziale 852: Wprowadzono środki w kwocie 13.368,02 zł na realizację programu realizowanego przez MOPS: "Wspieraj Seniora" (środki na wydatki zabezpieczono w uchwale budżetowej na 2021 r. w dniu 31.05.2021 r.).
 
Wydatki
  1. W rozdziale 60014: Zwiększono wydatki na remonty dróg powiatowych o kwotę 98.000 zł.
  2. W rozdziale 85195: Wprowadzono wydatki w kwocie 7.804 zł na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
  3. W rozdziale 85214 zwiększono wydatki na zasiłki celowe o kwotę 13.368,02 zł.

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 283
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 283