Uchwała Nr 286/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie: udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2020 rok.

 
Uchwała Nr 286/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 22 czerwca 2021 r.
 
w sprawie: udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2020 rok.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Udziela się absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2020 rok.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
Uzasadnienie
 
Zgodnie z przepisem art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu.
Komisja Rewizyjna Rady Miasta Puszczykowa, działając na podstawie art. 270 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2020, sprawozdanie finansowe Miasta Puszczykowa za rok 2020, opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2020 oraz informację o stanie mienia komunalnego Miasta Puszczykowa na posiedzeniach w dniach: 7 i 28 kwietnia oraz 26 maja 2021 r.
W dniu 26 maja 2021 r. Komisja Rewizyjna przygotowała wniosek o udzielenie Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2020 rok, który został przedłożony Radzie Miasta.
Zgodnie z art. 271 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, Rada Miasta Puszczykowa, jako organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, jest zobligowana, do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacją o stanie mienia Miasta Puszczykowa oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, do podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.