Uchwała Nr 288/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie: Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa.

Uchwała Nr 288/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 sierpnia 2021 r.
 
w sprawie: Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2028), po zasięgnięciu opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu wyrażonej w formie postanowienia z dnia 30 czerwca 2021 r., Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowo, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Traci moc Uchwała Nr 30/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r.
w sprawie: Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r., poz. 5).
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2028), dalej jako Ustawa, obowiązkiem rady gminy jest uchwalenie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Zgodnie z art. 19 ust.1 Ustawy rada miasta, na podstawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne, przygotowuje Projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazuje go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, zawiadamiając o tym przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne. Wypełniając tę delegację ustawową, 25.05.2021 r. Rada Miasta Puszczykowa podjęła uchwałę Nr 273/21/VIII w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa oraz przekazania go do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Poznaniu – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
 
Projekt Regulaminu, pismem z dnia 26.05.2021 r. nr RM.0008.1.2021, został przekazany do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, tj. Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
 
Postanowieniem z dnia 30.06.2021 r. nr PO.RZT.71.35.2021 Dyrektor RZGW w Poznaniu, zaopiniował przedłożony mu projekt regulaminu, wskazując m.in. na niezgodności z ustawą
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
, w zakresie §3 pkt. 1, 2, 4; §10 ust. 2; § 14 ust. 6 przedstawionego projektu regulaminu.
 
Rada Miasta Puszczykowa postanowiła uwzględnić wszystkie uwagi wskazane w postanowieniu Dyrektora RZGW z dnia 30.06.2021 r. i zostały one uwzględnione w zapisach Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Puszczykowa.
 
Po uwzględnieniu w projekcie regulaminu uwag organu regulacyjnego, konieczne jest przedstawienie regulaminu do zatwierdzenia przez Radę Miasta Puszczykowa.
Wobec powyższego podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.