Uchwała Nr 289/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych...

Uchwała Nr 289/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 sierpnia 2021 r.
 
w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych, znajdujących się na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 16 ust. 1, ust. 4 i ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1371) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ustala się stawkę opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych na terenie Miasta Puszczykowa.
 
§ 2. Stawka opłaty za jedno zatrzymanie na przystanku komunikacyjnym dla środka transportu
z liczbą miejsc siedzących, poza miejscem kierowcy:
1)             mniejszą niż 22 miejsca wynosi 0,04 zł,
2)             równą lub większą niż 22 miejsca wynosi 0,05 zł.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Traci moc Uchwała Nr 248/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 listopada 2013 roku
w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych, znajdujących się na terenie Miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r., poz. 6744).
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca po ogłoszeniu.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
W art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1371; dalej jako Ustawa) wprowadzono możliwość pobierania opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego. Stawka opłaty ustalana jest w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego. Art. 16 ust. 4 ww. Ustawy wymaga zastosowania przy ustaleniu wysokości stawki niedyskryminujących zasad, zaś art. 16 ust. 5 przywołanej Ustawy określa maksymalną wysokość stawki tej opłaty, tj. 0,05 zł za zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym. Przesłanką do ustalenia innych stawek opłat są według ustawy „niedyskryminujące zasady”. Pomimo braku określenia tego pojęcia w Ustawie, należy mieć na względzie jednolite poglądy, wyrażane w tym przedmiocie w orzecznictwie sądowym, w którym wskazuje się, że pojęcie „dyskryminacja” oznacza odmienne traktowanie różnych podmiotów, które znajdują się w podobnej sytuacji. Ustawa nie daje podstaw do automatycznego przyjęcia, że dopuszczalne jest, aby taką samą opłatę uiszczał przewoźnik realizujący przewóz dużymi pojazdami o wysokiej masie i przewożący kilkadziesiąt lub więcej osób oraz przewoźnik wykonujący taki sam przewóz samochodami zabierającymi kilku lub kilkunastu pasażerów. Byłoby to dyskryminujące dla tych ostatnich, bowiem uczestniczyliby w kosztach utrzymania przystanków tak samo jak duże autobusy.
Mając na uwadze powyższe stawkę opłaty zróżnicowano w zależności od wielkości środków transportowych zatrzymujących się na przystanku, dzieląc te środki na dwie grupy: mniejszą niż 22 miejsca siedzące i równą lub większą niż 22 miejsca siedzące, poza miejscem kierowcy. Powyższe zróżnicowanie wynika z faktu, że większe pojazdy zabierają więcej pasażerów i mają większy wpływ na zużycia infrastruktury przystankowej i wielkość zabrudzeń. W związku z powyższym dla środków transportu z większą ilością miejsc siedzących zasadnym jest przyjęcie maksymalnej stawki opłaty w wysokości 0,05 zł, natomiast dla środków transportu z mniejszą ilością miejsc siedzących przyjęcie obniżonej stawkę opłaty w wysokości 0,04 zł za jedno zatrzymanie.
W związku z powyższym przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.