Uchwała Nr 290/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie: określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości...

Uchwała Nr 290/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 sierpnia 2021 r.
 
w sprawie: określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) i art. 7 ust. 1e ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2133 ze zm.) w związku z art. 38 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U.
z 2021 r., poz. 11) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Określa się wzór wniosku o wypłatę dodatku mieszkaniowego stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Określa się wzór deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie dodatku mieszkaniowego stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
Uzasadnienie
 
Zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 ze zm.; dalej jako Ustawa). Ustawa ta reguluje, komu przysługuje dodatek mieszkaniowy, określając tytuł prawny, kryterium dochodowe i normatywną powierzchnię lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego, jako niezbędne przesłanki uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego. Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji administracyjnej. Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty. Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy - art. 9a Ustawy.
Zgodnie z art. 7 ust. 1e Ustawy, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r., poz. 11; dalej jako Ustawa zmieniająca): „1e Rada gminy określa, w drodze uchwały, wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzór deklaracji, o której mowa w ust. 1”.
Zgodnie z wolą ustawodawcy wyrażoną w art. 38 zdanie drugie Ustawy zmieniającej: "Uchwały rad gmin wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2021 r.". Podkreślić również należy, że takie wejście w życie przedmiotowych uchwał rad gmin (tj. "z dniem 1 lipca 2021 r.") jest ściśle skorelowane z terminami wejścia w życie nowelizacji poszczególnych przepisów Ustawy, dokonywanej mocą art. 11 Ustawy zmieniającej. Do tego dnia, zgodnie z art. 11 pkt 11 w zw. z art. 51 pkt 4 Ustawy zmieniającej, obowiązywał art. 9 Ustawy, stanowiący, że wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. W konsekwencji należy stwierdzić, że z dniem 1 lipca 2021 r. utraciło moc rozporządzenie wykonawcze do Ustawy, tj. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817 ze zm), które określało wzory ww. deklaracji i wniosku. Wzory te obowiązywały zatem i powinny być stosowane do dnia 30 czerwca 2021 r., a dopiero z dniem 1 lipca 2021 r. powinny wejść w życie wzory uchwalone przez rady gmin. Koresponduje to również m.in. z dodawanymi do ustawy z dniem 1 lipca 2021 r. przepisami art. 7 ust. 1c i 1d określającymi elementy, które powinien zawierać przedmiotowy wniosek i deklaracja, czy też z nowelizowanym brzmieniem art. 7 ust. 1 zdanie drugie Ustawy (art. 11 pkt 7 lit. a i b Ustawy zmieniającej).
Mając na uwadze powyższe regulacje prawne, podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za celowe i uzasadnione.