Uchwała Nr 291/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie w...

Uchwała Nr 291/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 sierpnia 2021 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ul. Zygmunta Janaszka.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1372) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości o powierzchni około 0,0891 ha, wskazanej na załączniku graficznym do niniejszej uchwały, z działki nr 161, obręb Puszczykowo Stare, ark. mapy 5.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Właściciel przedmiotowej nieruchomości złożył wniosek w sprawie realizacji zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych
w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 – 18 – część B, zatwierdzonym Uchwałą Nr 335/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 sierpnia 2018 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r., poz. 7081), część nieruchomości będąca przedmiotem niniejszej uchwały przeznaczona jest pod Tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczone symbolami: 3 KD-D i 2 KD-D.
Projektowana droga łączy się z istniejącą drogą publiczną - ul. Zygmunta Janaszka.
Realizacja zapisów obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego i podejmowanie stosownych działań należy do zadań własnych gminy, wobec czego podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.