Uchwała Nr 293/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej.

Uchwała Nr 293/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 sierpnia 2021 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę na okres od 1.10.2021 r. do 30.09.2024 r. części nieruchomości położonej w Puszczykowie, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto
w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00023920/3, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 213 o całkowitej powierzchni 244 m², obręb Puszczykowo, ark. mapy 3, o powierzchni przeznaczonej do oddania w dzierżawę 18 m², wskazanej na załączniku graficznym do niniejszej uchwały, jako teren przylegający do posesji - z przeznaczeniem pod rampę wjazdową oraz schody wejściowe do budynku przedszkola.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Dotychczasowy dzierżawca części działki będącej przedmiotem niniejszej uchwały zwrócił się z prośbą o przedłużenie okresu dzierżawy.
Przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym określa (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), że uchwała rady gminy jest wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Wobec powyższego podjęcie uchwały następującej treści jest uzasadnione.