Uchwała Nr 295/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 3/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania...

Uchwała Nr 295/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 sierpnia 2021 r.
 
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 3/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
 
Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), § 42 ust. 1 i § 50 ust. 1 Uchwały Nr 68/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: Statutu Miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r., poz. 3607) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W Uchwale Nr 3/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, zmienionej Uchwałą Nr 10/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 listopada 2018 r., zmienia się treść § 1, który otrzymuje brzmienie:
 
§ 1. Powołuje się Komisję Rewizyjną w składzie:
 
1)      Przewodniczący Komisji:                              Ryszard Teuschner
2)      Zastępca Przewodniczącego Komisji:           Piotr Guziałek
3)      Członkowie Komisji:
- Mariusz Frąckowiak”
 
§ 2. Pozostała treść Uchwały Nr 3/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z § 50 ust. 1 Statutu Miasta Puszczykowa, Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz członków (...). W celu uzupełnia składu osobowego o zastępcę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, zachodzi konieczność zmiany Uchwały Nr 3/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.