Uchwała Nr 296/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie: Regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów.

 
Uchwała Nr 296/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 sierpnia 2021 r.
 
w sprawie: Regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminny (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372), art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r., poz. 1327 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przyjmuje się Regulamin przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach: Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Pobierających Naukę w Szkołach Podstawowych i Ponadpodstawowych na Terenie Miasta Puszczykowa,którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Traci moc Uchwała Nr 136/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie: Regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r., poz. 4276).
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r., poz. 1327 ze zm.) jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć regionalne lub lokalne programy wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Regulamin przyznawania stypendium dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę w szkołach znajdujących się na terenie Puszczykowa jest konsekwencją przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Pobierających Naukę w Szkołach Podstawowych i Ponadpodstawowych na Terenie Miasta. Zgodnie z art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, osobami uprawnionymi do korzystania ze wsparć przyznawanych w ramach regionalnych lub lokalnych programów są osoby pobierające naukę na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego bez względu na miejsce zamieszkania. Projektowana uchwała uwzględnia powyższą zmianę. Wejście w życie uchwały nie spowoduje zmian finansowych w porównaniu z aktualnie obowiązującą uchwałą.