Uchwała Nr 297/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 159/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia...

Uchwała  Nr 297/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 sierpnia 2021 r.
 
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 159/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza i Libelta Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9, 10, 13.
 
Na podstawie art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr 159/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza i Libelta Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9, 10, 13 w ten sposób, że:
 
1) dotychczasowa treść § 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
 
㤠1.
1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza i Libelta Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9, 10, 13, którego granice oznaczone zostały w załączniku graficznym do uchwały.
2. Dopuszcza się rozdzielenie obszaru opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza i Libelta Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9, 10, 13 na trzy części:
1) część A – tereny położone w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza, Langego, Żupańskiego i Libelta,
2) część B – tereny położone pomiędzy ulicami: Langego, Kasprowicza, Libelta i Żupańskiego
3) część C - tereny położone pomiędzy ulicą Wysoką a granicą terenów należących do Wielkopolskiego Parku Narodowego wzdłuż cmentarza oraz strefą wokół węzła komunikacyjnego - ulica Wysoka - Poznańska - według oznaczeń w załączniku graficznym, który stanowi integralną część nin. uchwały.
3.Dopuszcza się prowadzenie dalszej procedury planistycznej dla części A, B i C w trzech oddzielnych etapach.”
 
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Ze względu na przedłużającą się procedurę przygotowania projektu planu, na wniosek Burmistrza Miasta proponuje się zmianę powyższej uchwały Rady Miasta w celu umożliwienia prowadzenia dalszych prac planistycznych w trzech niezależnych opracowaniach.
Wobec powyższego podjęcie uchwały następującej treści jest uzasadnione.