Uchwała Nr 300/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa.

Uchwała Nr 300/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 sierpnia 2021 r.
 
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa.
 
Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 735) oraz § 71 ust. 11 Uchwały Nr 68/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: Statutu Miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r., poz. 3607) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Skargę na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 20 maja 2021 r., która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Puszczykowie w dniu 7 czerwca 2021 r., wniesioną przez (…) uznaje się za bezzasadną.
 
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa do zawiadomienia Skarżącego o sposobie załatwienia skargi.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
Uzasadnienie
 
 Na mocy postanowień art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 735, dalej Kpa), jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, do kompetencji Rady Miasta Puszczykowa należy rozpatrywanie skarg dotyczących zadań lub działalności Burmistrza Miasta Puszczykowa i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Wyłącza się jawność niniejszego projektu uchwały w zakresie nazwy podmiotu składającego skargę oraz wszelkich danych umożliwiających identyfikację Skarżącego, jako zawierających dane osobowe osób fizycznych, w związku z dyspozycją art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2176) oraz na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1). Szczególna ochrona osób fizycznych składających skargę do Rady Miasta Puszczykowa, wynika także z postanowień art. 225 § 1 Kpa, stanowiącego, że nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi jeżeli działał w granicach prawem dozwolonym.
W dniu 7 czerwca 2021 r. do Urzędu Miejskiego w Puszczykowie wpłynęła przekazana według właściwości przez Wojewodę Wielkopolskiego skarga (…) na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Skarżący wniósł skargę na działalność Burmistrza Miasta dotyczącą uciążliwości, jakie powstały od czasu utworzenia w pobliżu jego posesji: boiska Orlik, boiska do piłki plażowej oraz asfaltowego toru do jazdy na hulajnogach, rowerach i deskorolkach. 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 18 sierpnia 2021 r. zapoznała się z dokumentacją i korespondencją dotyczącą sprawy.
Po analizie dokumentacji i wyjaśnieniach urzędników, w tym zastępcy Burmistrza Miasta Puszczykowa i Komendanta Straży Miejskiej w Puszczykowie, którzy brali udział w posiedzeniu Komisji, Komisja stwierdziła, co następuje.
Miasto Puszczykowo, w odpowiedzi na pismo (...) z 09.05.2017 roku, poinformowało Skarżącego pismem z 30.05.2017 roku o podjęciu działań zmierzających do monitorowania obiektu w celu faktycznego stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania przedmiotowego obiektu. Na skutek pisma Skarżącego, Straż Miejska otrzymała polecenie wzmożonego kontrolowania obiektu pod kątem bezpieczeństwa mieszkańców oraz stosowania się do obowiązku zachowania ciszy i spokoju na terenie obiektu.
Pismem z dnia 07.06.2021 roku Miasto Puszczykowo poinformowało Skarżącego o rozważeniu możliwości ograniczenia funkcjonowania obiektu oraz jego dostępności, wraz ze zmianą regulaminu oraz wykonaniem ogrodzenia. Przedmiotowy temat obecnie jest w przygotowaniu.
Pismem z dnia 11.06.2021 roku Skarżący został poinformowany, iż jego skarga została przekazana Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Puszczykowa, a o terminie posiedzenia skarżący zostanie powiadomiony odrębnym pismem. Podobnej treści pismo w dniu 1 lipca 2021 roku zostało wystosowane do Skarżącego przez przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa Tomasza Potockiego jako odpowiedź na pismo Wojewody Wielkopolskiego, którym przekazał Radzie Miasta Puszczykowa do rozpatrzenia skargę (...).
 Pismem z dnia 04.08.2021 roku Skarżący został poinformowany o wyznaczonym terminie posiedzenia Komisji, jednak do dnia obrad Komisji brak potwierdzenia o odbiorze przedmiotowego pisma.
            Komisja bardzo szczegółowo przeanalizowała treść podnoszonych w skardze zarzutów. W zakresie zarzutów dotyczących uciążliwego oświetlenia na terenach rekreacyjno-sportowych członkowie Komisji, po dokonaniu oględzin na terenie obiektu, uznali w przeważającej mierze niezasadność twierdzeń Skarżącego o tym, że oświetlenie obiektu świeci w okna skarżącego. Stwierdzono, że jedna z lamp rzeczywiście może kierować poświatę oświetlenia na posesję Skarżącego, toteż członkowie Komisji ustalili z Wiceburmistrzem rozważenie zasadności zamontowania na ogrodzeniu przy posesji Skarżącego dodatkowej osłony z gęstej siatki, które ma zapobiec przenikaniu intensywnego oświetlenia na teren posesji Skarżącego. W pozostałym zakresie, poza ww. jedną lampą na boisku, świetlenie zostało wykonane w sposób prawidłowy, kierując światło na murawę i podłoże.
            Jak szczegółowo sprawdzono podczas posiedzenia Komisji, od daty skierowania przez Skarżącego do Burmistrza pisma z dnia 9 maja 2017 roku, sam skarżący nie składał do Straży Miejskiej zawiadomień obejmujących twierdzenia i zarzuty podniesione w swojej skardze, a także w żaden inny sposób nie zgłaszał pracownikom Straży Miejskiej nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania terenów rekreacyjno-sportowych, których działalności dotyczy skarga. Skarżący nie zgłaszał do Straży Miejskiej problemu związanego z wchodzeniem grających bez zgody Skarżącego na teren Jego posesji celem odebrania piłek, które według Skarżącego często przedostają się z boiska.
Komisja zweryfikowała także twierdzenia Skarżącego w zakresie wybudowania na przedmiotowym terenie parkingu w sposób niezgodny z przepisami – zarzuty te okazały się niezasadne, ponieważ do wybudowania infrastruktury parkingowej uzyskano wszelkie wymagane przepisami prawa pozwolenia i uzgodnienia.
Nie uszedł uwadze Komisji także fakt, że Skarżący jest jedyną osobą zamieszkującą w pobliżu przedmiotowych obiektów sportowo-rekreacyjnych, która podnosi zarzuty związane m.in. z nadmiernym hałasem na terenie obiektu, nadmiernym jego oświetleniem. Na tę okoliczność szczegółowo wypytano Komendanta Straży Miejskiej i Zastępcę Burmistrza, którzy byli obecni na posiedzeniu Komisji. Pozostali mieszkańcy tego terenu nie stwierdzają zgłaszanych przez Skarżącego nieprawidłowości i uciążliwości. Powyższe prowadzi do przyjęcia, że działalność obiektu nie generuje uciążliwości, które można by uznać za nadmierne i nietypowe.
 
Przez okres 4 lat (od pierwszego zgłoszenia) nie stwierdzono innych naruszeń prawa (brak zgłoszeń do organów ścigania) czy naruszenia ciszy i spokoju na przedmiotowym terenie. Jednocześnie nie były przedstawione w tym okresie nowe dowody czy fakty przez Skarżącego.
 
Biorąc powyższe pod uwagę, Rada Miasta uznała skargę za bezzasadną.
 
Zgodnie z art. 238 § 1 zdanie 2 Kpa poucza się skarżącego o treści art. 239 § 1 Kpa, który stanowi, że w przypadku, gdy skarga w wyniku jej rozpatrzenia uznana zostaje za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności, organ właściwy do jej rozpatrzenia może w odpowiedzi na tę skargę, podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.