Uchwała Nr 301/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r.

 

Uchwała Nr 301/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 sierpnia 2021 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 212, 217, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
 § 1. W uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2 lutego 2021 r., poz. 934):    
1)      w § 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 220.000 zł do kwoty 58.642.574,77 zł, w tym:
a)      zwiększa się dochody bieżące o kwotę 508.237,88 zł do kwoty 55.236.974,65 zł,
b)      zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 288.237,88 zł do kwoty 3.405.600,12 zł;
2)      w § 2 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 220.000 zł do kwoty 61.992.574,77 zł, w tym:
a)      zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 300.000 zł do kwoty 51.539.574,77 zł;
b)      zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 80.000 zł do kwoty 10.453.000 zł;
3)      w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4)      w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5)      w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
6)      w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
7)      w § 5 zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami o kwotę 310 zł do kwoty 10.331.721,07 zł.
 
§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
Dochody
 1. W dziale 756: Zwiększono przychody z podatku PCC o kwotę 219.738,25 zł.
 2. W dziale 801: Wprowadzono dochody z tytułu odszkodowania za zalanie szkoły podstawowej nr 2 w kwocie 255.000 zł.
 3. W dziale 851: Zwiększono dochody w związku z otrzymaniem środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 16.120 zł.
 4. W dziale 852: Wprowadzono środki w kwocie 13.368,02 zł na realizację programu realizowanego przez MOPS: "Wspieraj Seniora"; wprowadzono dotację celową w kwocie 3.701,61 zł na dodatki dla pracowników socjalnych.
 5. W dziale 852: Zwiększono dotacje celowe o kwotę 310 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
 6. Zmniejszono dotację z UE o kwotę 288.237,88 zł na realizację projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las”.
 
Wydatki
 1. W rozdziale 75023: wykreślono wydatki w kwocie 150.000 zł na realizację projektu „E-usługi publiczne dla mieszkańców” (z uwagi na nieotrzymanie wnioskowanego dofinansowania);
 2. W rozdziale 80101: Wprowadzono wydatki w kwocie 130.000 zł na usuwanie skutków zalania szkoły podstawowej nr 2, przesunięto kwotę 10.000 zł do rozdziału 85401.
 3. W rozdziale 80113: Zwiększono wydatki o kwotę 25.000 zł na transport dzieci z niepełnosprawnościami do szkół w Poznaniu i Mosinie.
 4. W rozdziale 85195: Zwiększono wydatki o kwotę 16.120 zł na zadanie związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz na zadanie związane z promocją szczepień.
 5. W rozdziale 85219: Zwiększono wydatki na wynagrodzenia o kwotę 3.701,61 zł (w związku z otrzymaną dotacją celową).
 6. W rozdziale 85230: Przesunięto kwotę 3.342,01 zł do rozdziału 85295.
 7. W rozdziale 85295: Zwiększono wydatki o kwotę 16.710,03 zł na realizację programu realizowanego przez MOPS: "Wspieraj Seniora".
 8. W rozdziale 85401: Zwiększono wydatki na energię o kwotę 10.000 zł.
 9. W rozdziale 85503: Zwiększono wydatki o kwotę 310 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
 10. W rozdziale 85508: Zwiększono wydatki o kwotę 30.000 zł na opłaty z tytułu umieszczenia w rodzinie zastępczej.
 11. W rozdziale 90005: Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 70.000 zł – na dotacje na likwidacje niespełniających norm pieców na paliwa stałe.
 12. W rozdziale 90015: Zwiększono wydatki o kwotę 81.500,37 zł wydatki na utrzymanie oświetlenia ulicznego (konserwacje i energię elektryczną). 
Wobec powyższego podjęcie uchwały następującej treści jest uzasadnione.