Uchwała Nr 302/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 226/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia...

Uchwała Nr 302/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 sierpnia 2021 r.
 
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 226/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2021-2028.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W Uchwale Nr 226/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 grudnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:
1)      w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2)      w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Pozostała treść Uchwały Nr 226/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 grudnia 2020 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
W Uchwale Nr 226/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2021-2028:
1)      dostosowano dane do uchwały budżetowej na 2021 r.;
2)      wykreślono przedsięwzięcie E-usługi publiczne dla mieszkańców (z uwagi na nieotrzymanie wnioskowanego dofinansowania);
3)      wprowadzono nowe przedsięwzięcia:
a)   zimowe utrzymanie dróg w latach 2021-2023 (łączne nakłady 806.000 zł),
b)   zamiatanie ulic, chodników, parkingów w latach 2021-2023 (łączne nakłady 400.000 zł),
c)   usługi przewozowe w ramach publicznego transportu zbiorowego w latach 2022-2024 (łączne nakłady 800.000 zł),
d)  prace porządkowe na terenie miasta w latach 2022-2023 (łączne nakłady 600.000 zł),
e)   udział w programie polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2021-2023 (łączne nakłady 150.000 zł),
f)    budowa budynku mieszkalnego przy ul. Nadwarciańskiej 11B (łączne nakłady 4.000.000 zł),
g)   budowa schodów skarpowych nad rzeką Wartą (łączne nakłady 100.000 zł).
4)      w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie z Funduszu Dopłat budowy budynku mieszkalnego zwiększono dochody majątkowe w 2022 r. o kwotę 2.959.882,79 zł.
 
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.